Agenți economici

05 Incadrare tarifara

Încadrarea tarifară a mărfurilor presupune determinarea subpoziţiei tarifare la care se clasifică mărfurile în una din nomenclaturile vamale.

 

NOMENCLATURĂ SISTEM ARMONIZAT

 

Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura Sistemului armonizat presupune stabilirea subpoziţiilor la nivel de maximum 6 cifre.

Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor este prezentat în anexa la Legea 98/1996 pentru aderarea României la Convenţia Internaţională de denumire şi codificare a mărfurilor, inclusiv la anexa acestuia încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983 (publicată în M.Of. nr. 234 din 27 sept. 1996).

 

Incepând cu data de 01.01.2017 a intrat in vigoare ediţia a VI-a a Nomenclaturii Sistemului armonizat si a Notelor explicative la Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor. Publicatia cuprinzand Notele explicative la Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor precum si alte publicatii din domeniul Sistemului armonizat pot fi cumpărate de la Organizaţia Mondială a Vămilor (Bruxelles) care detine dreptul de autor, fiind disponibile în versiunile lingvistice engleză şi franceză.

 

Modificările aduse Notelor explicative la Sistemul armonizat şi Culegerii de avize de clasificare aprobate de Comitetul Sistemului Armonizat al Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV) pot fi vizualizate pe Internet, pe site-ul oficial al Organizaţiei Mondiale a Vămilor.

 

Comisia Uniunii Europene publică în Jurnalul Oficial al UE, seria C, comunicări privind modificările aduse Notelor explicative la Sistemul armonizat şi Culegerii de avize de clasificare aprobate de Comitetul Sistemului Armonizat al Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV).

 

NOMENCLATURA COMBINATA

Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată presupune stabilirea subpoziţiilor la nivel de maximum 8 cifre.

Nomenclatura combinată este structurată pe Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor.

 

NOMENCLATURĂ TARIC

Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura TARIC (Tariful Integrat al Comunităţilor Europene) presupune stabilirea subpoziţiilor la nivel de maximum 10 cifre.

Nomenclatura TARIC este structurată pe Nomenclatura combinată.

 

Nomenclatura combinată este prezentată în Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2018/1602 al Comisiei din 11 octombrie 2018 de modificare a Anexei 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, cu completările și modificările ulterioare.

 

Tabelul drepturilor inclus in Nomenclatura combinată este structurat pe 99 capitole (identificate printr-un cod numeric de două cifre) grupate în 21 secţiuni. Fiecare capitol conţine poziţii tarifare (identificate printr-un cod numeric de patru cifre). Fiecare poziţie tarifară poate să conţină subpoziţii tarifare de diferite niveluri de subordonare, identificate printr-un cod numeric de maximum opt cifre. Nivelurile de subordonare sunt indicate prin liniuţe de subordonare amplasate înaintea textului ce indică denumirea mărfii. Subpoziţiile aflate pe acelaşi nivel de subordonare au acelaşi număr de liniuţe de subordonare amplasate înaintea textului ce indică denumirea mărfii. În cazul Nomenclaturii TARIC, subpoziţiile tarifare pot fi identificate prin coduri numerice de maximum 10 cifre.

 

Încadrarea tarifara a mărfurilor se face conform Regulilor Generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Regulile Generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate sunt prezentate în Partea I- secţiunea I din Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1821 al Comisiei din 06 octombrie 2016 de modificare a Anexei 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun.

 

Orice persoană poate solicita autorităţii vamale atât informaţii privind aplicarea reglementărilor vamale în ceea ce priveşte clasificarea mărfurilor, cât şi decizii privind informaţiile tarifare obligatorii.

 

Solicitările de informaţii privind aplicarea reglementărilor vamale în ceea ce priveşte clasificarea mărfurilor se adresează birourilor vamale respectând prevederile art. 18 şi 19 din HG nr. 707 din 07.06.2006.

 

Cererea pentru emiterea unei decizii privind ITO se redactează folosind formularul - document PDF editabil (vezi secţiunea Formulare pct. 13.SOLICITARE DE INFORMAŢII TARIFARE OBLIGATORII) prevăzut în anexa 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 (rectificat conform JO nr. 101 din 16.04.2016) și se comunică, pe suport hârtie, Direcției Generale a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 

Pentru a asigura o clasificare uniformă la nivel european Comisia UE adoptă regulamente de clasificare pentru anumite categorii de mărfuri, dupa cum urmeaza :

Capitolele 1 până la 24
Capitolele 25 până la 50
Capitolele 51 până la 71
Capitolele 72 până la 84
Capitolul 85
Capitolele 86 până la 90

Capitolele 91 până la 99