Agenți economici

02 Proceduri vamale - Antrepozitul vamal

Începând cu data de 1 mai 2016, la nivelul Uniunii Europene se aplică următoarele reglementări: 

- Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 al Comisiei; 
- Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 

Definiţie 
Regimul de depozitare permite depozitarea mărfurilor neunionale pe teritoriul vamal al Uniunii fără ca mărfurile să fie supuse:

 
(a) taxelor la import; 
(b) altor taxe, conform altor dispoziţii relevante în vigoare; 
(c) măsurilor de politică comercială, în măsura în care acestea nu interzic introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii sau scoaterea lor din acesta. 

Durata regimului de antrepozitare 
Perioada în care mărfurile pot rămâne sub regimul de antrepozitare nu este limitată. 
Pe perioada antrepozitării mărfurile sunt sub supraveghere vamală. 

Mărfurile neunionale plasate sub regim de antrepozitare vamală pot fi depozitate în spaţii sau în orice alte amplasamente autorizate pentru acest regim de către autorităţile vamale şi sub supraveghere vamală (antrepozite vamale). 

Condițiile în care este admisă utilizarea unui antrepozit vamal sunt precizate în autorizație. 

Tipuri de antrepozit vamal. 

PUBLIC 

- tip I,  care înlocuiește antrepozitul public de tip A 
- tip II, care înlocuiește antrepozitul public de tip B 

PRIVAT,  care înlocuiește antrepozitul de tip C, D și E. 

Cine poate obţine autorizaţie? 

Pentru utilizarea regimului de antrepozitare vamală este necesar să obţineţi o autorizaţie eliberată de către autorităţile vamale, conform art.211 din Codul Vamal al Uniunii. 

Autorizaţia se acordă la cerere persoanelor care utilizează mărfurile sau asigură utilizarea acestora, sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii şi oferă garanţiile necesare bunei derulări a operaţiunilor. 

Autorizaţia se acordă atunci când autorităţile vamale pot supraveghea şi monitoriza regimul fără a trebui să introducă măsuri administrative disproporţionate în raport cu nevoile economice în cauză. 

Locul de depunere a unei cereri 

Cererea de autorizare a unui antrepozit vamal se depune la autoritatea vamală competentă pentru locul în care este ţinută sau disponibilă contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului şi în care urmează să se desfăşoare cel puţin o parte din operaţiunile de utilizare specifică, după cum urmează: 

  • În cazul cererilor de autorizare întocmite utilizând formularul prevăzut în anexa 12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei, autoritatea vamală competentă pentru a primi cererea este direcţia regională vamală. 
  •  
  • În situaţia în care se solicită o autorizaţie în care sunt implicate mai mult de un stat membru, autoritatea vamală competentă pentru a primi cererea este Agenţia Națională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală a Vămilor, str. Al. Ivasiuc, nr. 34-40, bl.5, sector 6, Bucureşti.