e-Customs
04 ECS Reglementari

1. Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 1194/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului


2. Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei ECS-faza II pentru operatorii economici

 

    2.1 Instrucțiuni de utilizare vămuire centralizată la nivel național pentru operatori economici

3. Anexa 9, Apendicele J1 - Document de Securitate şi Siguranţă (SDD)

4. Anexa 9, Apendicele J2 - Lista de articole de Securitate şi Siguranţă (SSLol)

5. Anexa 9, Apendicele A

6. Ghidul elaborat de către Comisia Europeană privind exportul/ieșirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii

7. Ghidul privind termenii acceptabili si termenii neacceptabili pentru descrierea marfurilor in declaratiile sumare de intrare si de iesire pe parcursul perioadei tranzitorii a CVU

 

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/989 al Comisiei din 8 iunie 2017 de rectificare și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii

 

9. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

 

10. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

 

11. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii