Info Publice
Accize

În acestă secţiune veţi găsi informaţii utile privind operaţiunile cu produse supuse accizelor, ce intră în competenţa administraţiei vamale, potrivit Hotărârii guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 
Direcţia de Autorizări şi Tarif Vamal urmăreşte aplicarea strictă a reglementărilor vamale şi fiscale din domeniul de competentă al direcţiei şi îndrumă structurile autorităţii vamale în acest sens.
 
„Direcţia de Autorizări şi Tarif Vamal urmăreşte aplicarea strictă a reglementărilor vamale şi fiscale, din domeniul de competenţă al direcţiei şi îndrumă structurile autorităţii vamale în acest sens.
 
Direcţia de Autorizări şi Tarif Vamal funcţionează în subordinea directă a vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. Structura este următoarea:
 
1.Serviciul Autorizări:exercită în conformitate cu reglementările fiscale în vigoare competenţele de autoritate fiscală teritorială în ceea ce priveşte autorizarea persoanelor juridice, mari contribuabili, în domeniul produselor supuse accizelor;
 
2.Serviciul Laboratoare Vamale: efectuează analiza fizico-chimică a probelor prelevate, în condiţiile legii, de către autoritatea vamală sau de alte autorităţi, în vederea clasificării mărfurilor în Tariful vamal comun, a aplicării prevederilor Politicii Agricole Comune, a legislaţiei în domeniul produselor accizate şi a respectării dispoziţiilor legale privind traficul şi consumul ilicit de droguri;
 
3.Biroul Tarif Vamal: stabileşte clasificarea tarifară a produselor accizabilepentru care este obligatorie procedura de autorizare, în conformitate cu Titlul VII al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”.
 
Direcţia Supraveghere Accize şi Operaţiuni Vamale coordonează activitatea de supraveghere a operaţiunilor cu produse accizabile, în baza prevederilor legale în domeniu, din punct de vedere al aplicării acesteia, utilizând aplicaţiile sistemului informatic integrat vamal, aplicaţia EMCS-RO, aplicând măsuri operative de control şi supraveghere şi efectuând inspecţii fiscale parţiale în domeniul accizelor.
 
Personalul din cadrul autorităţii vamale derulează, in domeniul produselor accizabile, activităţi care constau în:
 • controlul produselorsupuse reglementărilor fiscale în domeniul accizelor în orice loc pe teritoriul naţional;
 • verificarea realităţii datelor şi informaţiilor prezentate de către operatorii cu produse accizabile cu ocazia autorizării;
 • verificarea, în condiţiile legii, a clădirilor, depozitelor, terenurilor, mijloacelor de transport susceptibile a transporta produse accizabile, precum şi orice alte obiective;
 • prelevarea, în condiţiile legii, de probe în vederea identificării şi expertizării produselor accizabile,care vor fi analizate în laboratoarele vamale în baza Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea
 • Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor cu modificările şi completările ulterioare, sau în laboratoare agreate. În cazuri motivate, pentru prevenirea unor fraude, se poate dispune indisponibilizarea mărfurilor şi interzicerea comercializării acestora până la stabilirea stării de faptfiscale în caz. Se consideră agreate laboratoarele din cadrul instituţiilor din subordinea Guvernului României şi laboratoarele acreditate conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005 în domeniul analizelor necesareanalizării probelor;
 • verificareafluxului de producţie al produselor accizabile în antrepozitele fiscale;
 • verificareamodului de depozitare al produselor accizabile;
 • verificarea utilizării produselor accizabile care beneficiază de scutiri sau exceptări de la plata accizelor;
 • verificareacirculaţieiproduselor accizabilela nivel naţional şi/sau intracomunitar;
 • verificarea depunerii situaţiilor lunare, a declaraţiilor prevăzute de reglementările fiscale de către operatorii cu produse accizabile;
 • supravegherea eliberării marcajelor în cazul importatorilor autorizaţi;
 • verificareaoperaţiunilor de denaturare a alcoolului etilic;
 • verificareaoperaţiunilor de marcare şi colorare a produselor energetice, potrivit normelor în vigoare;
 • verificareaoperaţiunilor de distrugere a produselor accizabile;
 • verificareaoricăror alte operaţiuni cu produse accizabile care pot fi supuse accizelor sau care pot face obiectul exigibilităţii şi plăţii accizelor, potrivit reglementărilor fiscale, inclusiv celor care au făcut obiectul unor exceptari sau scutiri de la plata accizelor;
 • acţiuni de verificare privind perceperea şi plata accizelor pe circuitul de comercializare al produselor accizabile până la utilizarea finală a acestora, inclusiv;
 • acţiuni de verificare privind stabilirea stării de fapt fiscale;
 • solicitarea sau efectuarea controlului ulterior la sediul agenţilor economici în cazul operaţiunilor de comerţ exterior;
 • solicitarea sau efectuarea inspecţiei fiscale în domeniul produselor accizabile la operatorul cu produse accizabile, în condiţiile reglementate de Codul de procedură fiscală;
 • instituirea de măsuri asigurătorii, conform procedurilor legale în vigoare;
 • efectuarea de investigaţii, supravegheri şi verificări în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare ale reglementărilor fiscale în domeniul accizelor;
 • întocmirea actelor de control potrivit procedurilor reglementate pentru activitatea de inspecţie fiscală sau de control ulterior, dupăcaz, atunci când se constată şi sancţionează încălcarea prevederilor legale;
 • instituirea, pe o perioada determinată,a supravegherii permanente a producţiei sau depozitării produselor accizabile în cazuri în care se constată abateri de la reglementările în vigoare;
 • solicitarea de constituire a unor garanţii, în condiţiile legii;
 • monitorizarea informatică prin aplicaţiile dedicate de autorizare, producţie,deţinere, comercializare şi circulaţie a produselor accizabile;
 • emiterea de alerte, profile de risc;
 • aplicarea de sigilii, în cazul în care există suspiciuni de fraudă, până la finalizarea verificărilor;
 • monitorizarea transporturile rutiere de produse accizabile prin utilizarea „Sistemului de monitorizare şi securitate a transporturilor rutiere de mărfuri” conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1339/11.06.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare şi securitate a transporturilor rutiere de mărfuri, cu modificările şi completările ulterioare;
 • însoţirea mijloacelor de transport rutiere cu produse accizabile pe teritoriul naţional;
 • identificarea persoanelor care se află în raza de activitate a antrepozitului fiscal, a biroului vamal, a persoanelor care deţin sau transportă produse accizabile precum şi a persoanelor care se află în locurile verificate;
 • participarea, în conditiile legii, la realizarea livrãrilor supravegheate;
 • culegerea, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor specifice în condiţiile legii, necesare pentru prevenirea şi combaterea încãlcãrii reglementãrilorfiscale în domeniul accizelor, inclusiv prin gestionarea, potrivit legii, a unor baze de date privind operaţiunile cu produse accizabile;
 • sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la reglementările fiscale în domeniul produselor accizabile.