Info Publice
15 Protejarea frontierei Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

În domeniul asigurãrii respectãrii drepturilor de proprietate intelectuală, începând cu data de 01 ianuarie 2014, autoritatea vamală acţionează în baza dispoziţiilor:

- Regulamentului (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã de cãtre autoritãtile vamale si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1383/2003 al Consiliului (publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 181/29.06.2013);
- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al Comisiei din 04 decembrie 2013 de stabilire a formularelor prevãzute de Regulamentul (UE) nr.608/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã de cãtre autoritãtile vamale (publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 341/18.12.2013). 

Regulamentul (UE) nr.608/2013 stabileste conditiile si procedurile de interventie a autoritãtilor vamale, în cazul în care mãrfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectualã sunt sau ar fi trebuit sã fie supuse supravegherii vamale sau controlului vamal pe teritoriul vamal al Uniunii, conform Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, în special în ceea ce priveste mãrfurile aflate în urmãtoarele situatii:
(a) atunci când sunt declarate pentru punerea în liberã circulatie, export sau reexport;
(b) la intrarea sau pãrãsirea teritoriului vamal al Uniunii;
(c) atunci când fac obiectul unei proceduri suspensive sau sunt plasate într-o zonã liberã sau într-un antrepozit liber.

Titularii drepturilor de proprietate intelectualã au posibilitatea de a depune la Directia Generalã a Vãmilor o cerere de interventie prin completarea formularelor stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al Comisiei din 04 decembrie 2013 (descarcã formularul).

Cererea de intervenţie a autorităţii vamale se depune la sediul Directiei Generale a Vămilor – Bucureşti, str. Matei Millo nr. 13, 010144 sector 1 . 

Manualul pentru completarea cererilor de interventie si de prelungire, instituite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.608/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 iunie 2013 si ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.1352/2013 al Comisiei din 4 decembrie 2013, poate fi descãrcat accesând link-ul de mai jos:

Manual pentru completarea cererilor de interventie si de prelungire