Info Publice
16 Protejarea frontierei - prohibitii sau restrictii… Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

În domeniul asigurãrii respectãrii drepturilor de proprietate intelectuală, începând cu data de 01 ianuarie 2014, autoritatea vamală acţionează în baza dispoziţiilor:

- Regulamentului (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã de cãtre autoritãtile vamale si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1383/2003 al Consiliului (publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 181/29.06.2013);

-Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2020/1209 al Comisiei din 13 august 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile

Regulamentul (UE) nr.608/2013 stabileste conditiile si procedurile de interventie a autoritãtilor vamale, în cazul în care mãrfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectualã sunt sau ar fi trebuit sã fie supuse supravegherii vamale sau controlului vamal pe teritoriul vamal al Uniunii, conform Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, în special în ceea ce priveste mãrfurile aflate în urmãtoarele situatii :

(a) atunci când sunt declarate pentru punerea în liberã circulatie, export sau reexport;

(b) la intrarea sau pãrãsirea teritoriului vamal al Uniunii;

(c) atunci când fac obiectul unei proceduri suspensive sau sunt plasate într-o zonã liberã sau într-un antrepozit liber.

Titularii drepturilor de proprietate intelectualã au posibilitatea de a depune la Directia Generalã a Vãmilor o cerere de interventie prin completarea formularului stabilit prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/1209 al Comisiei din 13 august 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale, anexa I (descarca formularul anexa I in limba romana si formularul anexa I in limba engleza)

Cererea de prelungire a perioadei în decursul căreia autoritatea vamale trebuie să intervină in baza cererii de interventie (cererea de prelungire) se depune la Directia Generala a Vamilor si se întocmește folosindu-se formularul prevăzut în anexa II la Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/1209 al Comisiei din 13 august 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale, anexa II (descarcã formularul anexa II in limba romana si formularul anexa II in limba engleza)

Formularele prevăzute în anexa I si II la Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/1209 al Comisiei din 13 august 2020 se completează în conformitate cu instrucțiunile de completare din anexa III.

Serviciul vamal competent cu procesarea cererilor de intervenţie si a cererilor de prelungire se afla in cadrul Directiei Generale a Vămilor – str. Alexandru Ivasiuc, nr. 34-40, sector 6, Bucuresti.

Incepand cu data de 15.09.2020, toți solicitanții și reprezentanții care doresc să depună o nouă cerere de interventie in baza Regulamentului (UE) nr. 608/2013 și toți titularii deciziei de acceptare a cererii și reprezentanții acestora care doresc să modifice sau să extindă cererile de interventie existente trebuie să aibă număr EORI (Numărul de Înregistrare şi Identificare a Operatorilor Economici).

Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Uniunii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități. Pentru a obține un număr EORI, solicitanții și reprezentanții trebuie să contacteze autoritatea vamală competentă pentru înregistrarea EORI în țara în care sunt stabiliți. Mai multe informatii se pot descarca de pe site-ul Directiei Generale a Vamilor, sectiunea e-CUSTOMS, EORI (http://www.customs.ro/e-customs/eori).