Info Publice
16 Protejarea frontierei - prohibitii sau restrictii… Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

 

În domeniul asigurãrii respectãrii drepturilor de proprietate intelectuală, începând cu data de 01 ianuarie 2014, autoritatea vamală acţionează în baza dispoziţiilor:
- Regulamentului (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã de cãtre autoritãtile vamale si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1383/2003 al Consiliului (publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 181/29.06.2013);
-Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al Comisiei din 04 decembrie 2013 de stabilire a formularelor prevãzute de Regulamentul (UE) nr.608/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã de cãtre autoritãtile vamale (publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 341/18.12.2013).
-Regulamentul (UE) nr.608/2013 stabileste conditiile si procedurile de interventie a autoritãtilor vamale, în cazul în care mãrfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectualã sunt sau ar fi trebuit sã fie supuse supravegherii vamale sau controlului vamal pe teritoriul vamal al Uniunii, conform Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, în special în ceea ce priveste mãrfurile aflate în urmãtoarele situatii :
(a) atunci când sunt declarate pentru punerea în liberã circulatie, export sau reexport;
(b) la intrarea sau pãrãsirea teritoriului vamal al Uniunii;
(c) atunci când fac obiectul unei proceduri suspensive sau sunt plasate într-o zonã liberã sau într-un antrepozit liber.
 
Titularii drepturilor de proprietate intelectualã au posibilitatea de a depune la Directia Generalã a Vãmilor o cerere de interventie prin completarea formularului stabilit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/582 al Comisiei din 12 aprilie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale, anexa I (descarcã formularul anexa I)
Cererea de prelungire a perioadei în decursul căreia autoritatea vamale trebuie să intervină in baza cererii de interventie (cererea de prelungire) se depune la Directia Generala a Vamilor si se întocmește folosindu-se formularul prevăzut în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al Comisiei din 04 decembrie 2013, anexa II (descarcã formularul anexa II), sectiune ramasa nemodificata.
Formularele prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/582 al Comisiei din 12 aprilie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și in anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al Comisiei din 04 decembrie 2013 se completează în conformitate cu instrucțiunile de completare
Cererea de intervenţie a autorităţii vamale si cererea de prelungire se depun la sediul Directiei Generale a Vămilor – str. Alexandru Ivasiuc, nr. 34-40, sector 6, Bucuresti .