Info U.E.
Birouri vamale

Personalul vamal din cadrul birourilor vamale desfăşoară în principal următoarele activităţi:

 • controlul mijloacelor de transport care trec frontiera de stat;
 • vamuirea marfurilor, aplicarea tarifului vamal de import si a altor norme legale privind trecerea peste frontiera a marfurilor si bunurilor;
 • prevenirea, constatarea si sanctionarea abaterilor de la reglementarile legale ce acorda competenta autoritatii vamale;
 • sesiseaza organele de cercetare penala in cazul existentei indiciilor savarsirii unor infractiuni;
 • organizarea si exercitarea activitatii de control ulterior al documentelor proprii;
 • să încaseze de la agenţii economici şi persoanele fizice drepturile vamale şi să le vireze la bugetul statului;
 • să aplice sancţiunile corespunzătoare împotriva faptelor care constituie contravenţii la reglementările vamale;

 

Biroul vamal are, după caz, următoarea structură organizatorică :

        a) Compartimentul Control Vamal Documentar al Bunurilor
        b) Compartimentul Control Vamal Antidrog şi Fizic
        c) Compartimentul Analiza de Risc
        d) Compartimentul Control Ulterior şi Verificare Prealabilă a Agenţilor Economici
        e) Compartimentul Datorie Vamală
        f) Compartimentul de Gestiune Automată a Procesului de Vămuire
        g) Compartimentul Perfecţionare

 

Personalul vamal din cadrul compartimentului control vamal documentar al bunurilor desfăşoară în principal următoarele activităţi:

 • efectuează verificarea asupra corectitudinii modului de completare a documentului administrativ unic ;
 • stabileşte existenţa documentelor anexate la declaraţia vamală în detaliu, potrivit regimului vamal solicitat;
 • analizează şi constată concordanţa între datele înscrise în declaraţia vamală în detaliu şi cele din documentele anexate;
 • formulează, din proprie iniţiativă, consemne, ca urmare a unor eventuale neconcordanţe referitoare la datele prevăzute în setul de documente, depuse în procesul de vămuire, şi le transmite operativ compartimentului control antidrog şi fizic;
 • efectuează analiza de risc a mărfurilor importate sau exportate şi sesizează conducerea biroului vamal cu privire la potenţialii factori de risc rezultaţi în urma controlului vamal documentar;
 • asigură verificarea formală a documentelor anexate la declaraţia vamală;
 • aplică prevederile legale privind autorizarea şi derularea regimurilor vamale economice şi a procedurilor simplificate de vămuire;
 • asigură aplicarea corespunzătoare a reglementărilor comunitare şi naţionale cu privire la modul de aplicare a drepturilor de import, accizelor, taxei pe valoarea adaugata şi a altor drepturi datorate bugetului la importul şi exportul mărfurilor;
 • constată şi sancţionează orice încalcare a legislaţiei fiscale şi vamale, potrivit competenţei.

 

Personalul vamal din cadrul compartimentului control vamal antidrog şi fizic desfăşoară în principal următoarele activităţi:

 • efectuează controlul vamal antidrog al mijloacelor de transport, mărfurilor şi călătorilor;
 • verifică documentele de însoţire a mijloacelor de transport, mărfurilor şi bunurilor care trec frontiera de stat, după caz, documentele de identificare a persoanelor fizice;
 • prelevează probe, în cazul unor suspiciuni cu privire la natura unor substanţe, conservă probele şi le transmite în mod operativ pentru analiza de laborator;
 • efectuează analiza preliminară a substanţelor susceptibile de a fi droguri cu ajutorul echipamentelor antidrog din dotare;
 • efectuează, în cazul unor indicii temeinice, controlul vamal corporal în condiţiile legii şi asigură realizarea examinării medicale a persoanelor fizice care, la trecerea frontierei, sunt susceptibile de a transporta droguri ascunse în corpul lor, pe baza consimţământului acestora;
 • utilizează, când este cazul, câinii antidrog din dotare; gestionează şi exploatează corespunzător echipamentele tehnice necesare controlului antidrog aflate în dotarea birourilor vamale;
 • întocmeşte, în cazul descoperirii de produse şi substanţe stupefiante şi psihotrope, arme şi muniţii, materii explozive sau radioactive, precursori şi substanţe chimice esenţiale, produse şi substanţe toxice, documentele vamale corespunzătoare în vederea predării cazului organelor de urmărire penală, conform legii;
 • participă la activităţi de instruire antidrog, reuniuni şi seminarii în specialitate pe linie internă şi internaţională;
 • efectuează, cu aprobarea şefului biroului vamal, la cererea declarantului, controlul fizic în afara sediului biroului vamal;
 • efectuează, cu aprobarea şefului biroului vamal, la cererea declarantului, controlul fizic în afara timpului de lucru;
 • stabileşte mărfurile sau părţile din acestea pe care declarantul este obligat să le prezinte pentru verificare;
 • efectuează controlul fizic al mărfurilor în condiţiile, locurile sau modalităţile de transport al acestora, potrivit reglementărilor legale;

 

Personalul vamal din cadrul compartimentului analiza de risc desfăşoară în principal următoarele activităţi:

 • stabilesc prioritãtile locale antifraudã, în acord cu prioritãtile regionale si cu specificul local;
 • directioneazã controalele vamale în acord cu prioritãtile si riscurile identificate;
 • colecteazã, stocheazã, analizeazã si transmit date si informatii din domeniul antifraudã;
 • utilizeaza aplicatiile informatice specifice activitatii de analiza de risc;
 • asigurã schimbul operativ de informatii între lucrãtorii biroului vamal din care fac parte si membrii compartimentului de informatii vamale din cadrul regionalei de competentã;
 • colecteaza si analizeaza indicatorii de risc locali;
 • organizeaza o baza de date si informatii necesare in vederea stabilirii profilelor de risc locale;
 • stabilesc profile de risc locale;
 • propun instituirea, modificarea sau închiderea de consemne vamale cu nivel de aplicare local;
 • participa la programe de pregatire specifice de analiza de risc si analiza de informatii;
 • efectuează analiza de risc asupra mărfurilor supuse măsurilor stabilite în cadrul politicii agricole comune şi operatorilor economici în acest domeniu şi elaborează fişele de selecţie a operaţiunilor supuse controalelor fizice.

 

Personalul vamal din cadrul compartimentului control ulterior şi verificare prealabilă a Agenţilor Economici desfăşoară în principal următoarele activităţi:

 • efectueaza controale vamale ulterioare programate sau inopinate, in raza de activitate a biroului vamal la sediul sau locurile de depozitare a marfurilor agentilor economici beneficiari ai procedurii simplificate de vamuire la domiciliu incheind documentele de constatare specifice;
 • aplica sigilii vamale sau ia masuri de retinere a marfurilor in conditiile prevazute de lege;
 • reverificadeclaratiile vamale inregistrate in evidenta biroului vamal si incheie documentele de constatare specifice;
 • constata si sanctioneaza incalcarile reglementarilor vamale ori cele mentionate in alte acte normative, unde este prevazut in mod distinct acest drept pentru autoritatea vamala;
 • rezolva, in conformitate cu prevederile legale, plangerile, contestatiile sau obiectiunile formulate de petenti impotriva actelor proprii de constatare incheiate si le transmite pentru solutionare organelor competente;
  etc.

 

Personalul vamal din cadrul compartimentului datorie vamală desfăşoară în principal următoarele activităţi:

 • intocmeste balanta lunara de verificare si raportul trimestrial de gestiune pentru activitatea proprie;
 • intocmeste deconturile privind justificarea avansurilor in lei, analizeaza cheltuielile bugetare din avansurile acordate "titularilor de avansuri" si propune, dupa caz, masuri pentru reducerea cheltuielilor cu activitatea curenta;
 • urmareste, asigura si raspunde de virarea la bugetul statului a tuturor sumelor incasate si datorate acestuia la termenele legale; calculeaza si incaseaza de la agentii economici dobanzi si penalitati de intarziere prevazute de lege pentru nerespectarea termenelor de plata, a drepturilor vamale cuvenite bugetului statului;
 • intocmeste informari si rapoarte statistice in domeniul propriu de activitate, raspunde de exactitatea si realitatea datelor raportate;
 • raspunde de inregistrarea in contabilitate a documentelor justificative aprobate si vizate pentru control financiar preventive;
  etc.

 

Personalul vamal din cadrul compartimentului de gestiune automată a procesului de vămuire desfăşoară în principal următoarele activităţi:

 • asigura administrarea componentelor sistemului informatic vamal implementarea la nivelul birourilor vamale in ceea ce priveste: sistemul de operare, comunicatiile, baza de date, aplicatiile informatice, web, help-desk/hot-line, securitatea accesului la date, recuperarea capacitatii de productie;
 • gestioneaza schimbarile de versiuni ale sistemului;
 • gestioneaza schimbarile de configurare a sistemului;
 • aplica si respecta procedurile de operare curenta prin gestionarea resurselor hardware, software si de telecomunicatii, respectarea procedurilor de exploatare a retelelor locale, mentinerea functionalitatii liniilor de telecomunicatii la standardele necesare, evaluarea si controlul traficului de date si a volumului prelucrarilor;

 

Personalul vamal din cadrul compartimentului perfecţionare desfăşoară în principal următoarele activităţi:

 • urmareste si raspunde de realizarea actiunilor si obiectivelor privind pregatirea profesionala a personalului vamal, in concordanta cu Strategia de Pregatire Profesionala a Autoritatii Nationale a Vamilor;
 • elaboreaza analize si studii privind rezultatele obtinute in urma actiunilor de pregatire profesionala desfasurate si le inainteaza pe cale ierarhica;
 • participa la actiuni pe teme de pregatire profesionala organizate de diverse organisme din tara sau din strainatate;
 • organizeaza actiuni de scurta durata pentru informarea personalului vamal asupra legislatiei in domeniu, nou aparute;
 • elaboreaza la nivelul fiecarui birou vamal proiectul strategiei de pregatire profesionala, in conformitate cu legislatia in vigoare (inclusive cerintele de integrare europeana) si o inainteaza responsabilului cu pregatirea profesionala din directia regionala vamala.