Info U.E.
01 Prezentare Direcţia supraveghere vamala

Direcţia Supraveghere Accize şi Operaţiuni Vamale, pentru îndeplinirea obiectivelor Autorităţii Naţionale a Vămilor, are următoarele atribuţii şi sarcini :
 
a) urmăreşte respectarea de către persoanele fizice şi juridice a reglementărilor vamale, precum şi fiscale în domeniul accizelor pe întreg teritoriul ţării;
b) exercită prin mijloace proprii şi procedee specifice supravegherea vamală a persoanelor, precum şi a mărfurilor care sunt supuse controlului vamal pe întregul teritoriu vamal al României;
c) efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări potrivit reglementărilor legale în vigoare, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei vamale şi în domeniul accizelor de către persoane fizice şi juridice; verifică registre, corespondenţa şi alte forme de evidenţă ;
d) verifică modul de declarare de către titularul operaţiunii vamale sau de către reprezentantul său, a drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe stabilind diferenţele prin controlul ulterior al declaraţiilor;
e) întreprinde măsurile privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei produselor accizabile, conform prevederilelor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi efectuează inspecţie fiscală parţială în domeniul produselor accizabile;
f)  îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile prevăzute de lege în domeniul verificării respectării condiţiilor legale necesare autorizării, atestării, avizării persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi de producţie, îmbuteliere, ambalare, primire, deţinere, depozitare şi/sau expediere, comercializare, utilizare finală a produselor accizabile;
g) controlează, în condiţiile legii, mijloacele de transport încărcate sau suspectate a fi încărcate cu mărfuri purtătoare de accize aflate în trafic sau bunuri pentru care trebuie îndeplinite formalităţile de vămuire, verifică îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la mişcările de produse accizabile;
h) verifică, în condiţiile legii, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective şi poate preleva probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate în vederea identificării şi expertizării produselor accizabile, ori a altor categorii de bunuri care fac obiectul operaţiunilor vamale;
i)constată şi sancţionează faptele care constituie contravenţii potrivit reglementărilor fiscale referitoare la regimul produselor accizabile sau vamale şi reţine în vederea confiscării mărfurile care fac obiectul contravenţiei, pentru care legea prevede o astfel de sancţiune;
j)asigură schimbul de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor de natură vamală şi în domeniul produselor accizabile prin aplicarea prevederilor din acordurile, convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;
k) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor teritoriale, pe linia supravegherii vamale şi a accizelor, a prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, alte produse cu regim special, bunuri culturale mobile, specii sălbatice de floră şi faună, metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, traficului de mãrfuri care încalcã un drept de proprietate intelectuală, precum şi a fraudelor de natură comercială;
l)iniţiază sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative, norme tehnice, metodologii de lucru privind aplicarea măsurilor de supraveghere în domeniul vamal şi al accizelor;
m)avizează proiecte de acte normative, elaborate de alte ministere şi instituţii care cuprind măsuri referitoare la domeniul de activitate al direcţiei;
n) cooperează cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în aplicarea legii sau asociaţii patronale interesate în aplicarea politicii vamale;
o) cooperează cu celelalte direcţii de specialitate şi servicii independente ale Autorităţii Naţionale a Vămilor de la nivel central, şi după caz, cu alte instituţii publice care au atribuţii pe linia verificării respectării reglementărilor în domeniul fiscal sau vamal, în condiţiile legii;
p) răspunde, în condiţiile legii, la solicitările persoanelor fizice sau juridice prin transmiterea relaţiilor şi informaţiilor privind aplicarea reglementărilor în domeniul vamal şi al produselor accizabile ;
q) propune metodologii de lucru pentru structurile proprii şi cele aflate în coordonare pe linie de specialitate şi le supune spre aprobare vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor;
r)  întocmeşte planul anual strategic de acţiune şi control vamal şi îl supune vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor;
s) întocmeşte programele anuale, trimestriale şi lunare în vederea realizării inspecţiei fiscale şi le supune aprobării, conform prevederilor legale în domeniu ;
t)avizează modul de repartizare a mijloacelor şi echipamentelor speciale de supraveghere şi control şi verifică modul de utilizare al acestora;
u) gestionează riscurile pe bază de surse şi de strategii naţionale şi internaţionale în vederea susţinerii activităţilor din domeniul specific;
v) participă, după caz, la întâlniri cu reprezentanţii oamenilor de afaceri, precum şi cu titularii de drepturi de proprietate intelectualã, pentru încurajarea unui mediu de afaceri corect;
w)  asigură participarea la şedinţele grupului interministerial pentru managementul integrat al frontierei de stat, precum şi la comitetul naţional de apărare strategică (CNAS) ;
x) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute reglementările vamale şi în domeniul produselor accizabile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.