Info U.E.
01 Prezentare Direcţia supraveghere vamala

Direcţia supraveghere şi control vamal are ca obiect de activitate coordonarea şi îndrumarea activităţilor de supraveghere şi control vamal şi în domeniul produselor accizabile potrivit legii, la nivel naţional, iar principalele atribuţii specifice, sarcini și responsabilități sunt:

 • asigură coordonarea stucturilor teritoriale pe problemele specifice activităţii direcţiei;

 

 • participă la activităţi privind implementarea Strategiei naţionale de aderare la spaţiul Schengen şi a măsurilor ce îi revin din Planul de acţiune Schengen;
 • participă la activităţi privind implementarea Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României şi a măsurilor ce îi revin din Planul Multianual de Investiţii;
 • asigură reprezentarea României la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul vamal sau al produselor accizabile, conform competenţelor;
 • aplică prevederile Tarifului vamal şi ale altor acte normative referitoare la acesta, potrivit specificului activității;
 • urmăreşte respectarea de către persoanele fizice şi juridice a reglementărilor vamale în domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală;
 • asigură aplicarea prevederilor unionale și naționale privind controlul mişcării de numerar la frontiera unională;
 • exercită supravegherea şi controlul vamal în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri, încălcării regimului juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante şi psihotrope, regimului juridic al precursorilor folosiți la fabricarea drogurilor,  în domeniul controlului sumelor în numerar la trecerea peste frontiera unională,  a traficului ilicit de produse strategice (militare, cu dublă utilizare), de arme, muniţii, substanţe chimice periculoase, produse care afectează stratul de ozon, produse radioactive, biologice, nucleare, organisme modificate genetic,deseuri, de mărfuri care încalcă un drept de proprietate intelectuală, de bunuri culturale mobile, de specii sălbatice de floră şi faună (CITES), metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, de marfuri cu risc pentru sănătatea şi siguranţa consumatorului, alte prohibiții sau restricții sau bunuri nedeclarate/ascunse/de contrabandă, precum și  implementarea regimurilor de sancțiuni internaționale;
 • verifică modul de declarare de către titularul operaţiunii vamale sau de către reprezentantul său a drepturilor de import şi a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe care, potrivit legii, sunt în atribuţia autorităţii vamale;
 •  

asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din acordurile, conventiile și tratatele internaționale la care Romania este parte, după caz            ;                                                          

 • aplică reglementările vamale, precum şi alte dispoziţii referitoare la mărfurile aflate sub supraveghere vamală sau supuse controlului vamal, după caz;
 • îndrumă metodologic activitatea direcţiilor regionale vamale, a birourilor vamale de interior şi de frontieră;
 • asigură reprezentarea direcţiei generale a vămilor la întâlnirile cu reprezentanţii mediului de afaceri şi/sau ai altor entităţi similare, în limita mandatului emis de conducerea direcţiei generale a vămilor;
 • adoptă măsurile necesare pentru asigurarea aplicării prevederilor Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 1995, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316 din 27 noiembrie 1995, p. 34), ale Convenţiei cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 24 din 23 ianuarie 1998, p. 2) şi ale Deciziei vama-electronica (CE) nr. 70/2008;
 • asigură asistenţă vamală reciprocă cu statele membre UE, în materie administrativă, în baza Regulamentului (CE) nr.515/1997, Directivei 92/12 şi Convenţiei Napoli II, precum şi asistenţă vamală reciprocă cu statele non-membre UE, în baza acordurilor, convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care România este parte;
 • asigură aplicarea în domeniul vamal a legislaţiei naţionale şi unionale;
 • exercită activitatea de control ulterior şi orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea şi respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;
 • opreşte şi controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export, aflate sub supraveghere vamală sau fiscală, precum şi bagajele însoţite ori neînsoţite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României şi verifică legalitatea şi regimul vamal sau fiscal al acestora, potrivit reglementărilor vamale sau fiscale în vigoare; reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul unor abateri de la legislaţia vamală sau fiscală şi pentru care legea prevede o astfel de sancţiune;
 • verifică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate în vederea identificării şi expertizării mărfurilor supuse vămuirii şi/sau produselor accizabile;
 • efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei vamale şi fiscale de către persoane fizice şi juridice; verifică registre şi alte forme de evidenţă şi are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plată, documentaţia şi informaţiile privind operaţiunile vamale şi cele cu produse accizabile;
 • cooperează cu autorităţile vamale ale altor state, precum şi cu organismele internaţionale de specialitate, în vederea prevenirii, cercetării şi combaterii fraudelor vamale;
 • întreprinde măsurile legale privind verificările în domeniul produselor accizabile, conform legislaţiei în vigoare;
 • organizează şi efectuează controlul respectării prevederilor legale privind supravegherea mişcării produselor accizabile pe teritoriul naţional, potrivit reglementarilor legale în vigoare;
 •  îndeplineşte atribuţiile prevăzute de reglementările fiscale privind urmărirea documentelor administrative electronice, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv;
 •  asigură cooperarea administrativă în domeniul accizelor, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor;