Info U.E.
01 Prezentare Direcţia reglementari vamale

Personalul vamal din cadrul Direcţiei Tehnici de Vămuire şi Tarif Vamal desfăşoară în principal următoarele activităţi:

a) elaborează proiecte de norme tehnice, metodologii de lucru şi instrucţiuni privind aplicarea regimurilor vamale suspensive şi/sau economice, punerii în liberă circulaţie, exportului, precum şi altor destinaţii vamale;
b) elaborează proiecte de norme tehnice, metodologii de lucru şi instrucţiuni privind regimul vamal aplicabil călătorilor şi altor persoane fizice;
c) coordonează, urmăreşte şi asigură aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, la care România este parte, ce reglementează procesul de vămuire a mărfurilor;
d) asigură participarea şi reprezintă pe lângă organismele interne şi internaţionale, în limitele mandatului, Autoritatea Naţională a Vămilor la reuniunile interne şi internaţionale organizate în domeniul regimurilor şi altor destinaţii vamale; 
e) coordonează şi asigură aplicarea unitară a prevederilor referitoare la Tariful vamal Comun şi a altor regulamente referitoare la acesta;
f) emite şi gestionează informaţii tarifare obligatorii (ITO) în cadrul aplicaţiei informatice ITO a U.E. (ITOE), asigură metodologia pentru aplicarea unitară, de către autoritatea vamală, a regulilor generale de clasificare a mărfurilor în Nomenclatura Combinată, a reglementărilor adoptate de Comisia Comunităţilor Europene privind clasificarea mărfurilor în nomenclatura combinată;
g) elaborează proiecte de norme privind aplicarea uniformă a Protocoalelor de reguli de origine preferenţiale, anexe ale acordurilor preferenţiale încheiate de U.E. şi metodologii privind determinarea originii mărfurilor, în concordanţă cu criteriile stabilite în Protocoalele de origine, părţi integrante ale Acordurilor preferenţiale;
h) administrează datele TARIC (fişiere de modificare zilnică) transmise de D.G. TAXUD şi asigură legătura permanentă cu structura Help Desk Central de la nivelul D.G. TAXUD;
i) asigură administrarea la nivel naţional a sistemului de gestionare a cotelor tarifare comunitare administrate de DG TAXUD din cadrul Comisiei Europene;
j) elaborează procedurile de vămuire a mărfurilor care intră sub incidenţa măsurilor stabilite în cadrul Politicii Agricole Comune care includ instrucţiuni de completare şi utilizare a declaraţiilor vamale, a cererilor de plată a restituirilor, a documentului de control T5 sau a altor documente cerute de organizaţiile comune de piaţă, etc;
k) efectuează analiza fizico chimică a probelor prelevate, în condiţiile legii, de către autoritatea vamală sau de alte autorităţi, în vederea clasificării mărfurilor în Tariful vamal comun, a aplicării prevederilor Politicii Agricole Comune, a legislaţiei în domeniul produselor accizate şi a respectării dispoziţiilor legale privind traficul şi consumul ilicit de droguri;
l) gestionează, analizează şi îndrumă aplicarea de către direcţiile regionale şi birourile vamale a reglementărilor vamale;
m) avizează proiectele de acte normative cu referire la activitatea vamală, iniţiate de alte instituţii;
n) răspunde cererilor persoanelor juridice şi fizice referitoare la informaţii privind aplicarea reglementărilor vamale în domeniul de competenţă al direcţiei;
o) propune spre aprobare programe sectoriale de pregătire profesională necesare instruirii personalului vamal;