Info U.E.
01 Prezentare Direcţia reglementari vamale

 

Direcţia reglementări vamale are ca obiect de activitate asigurarea aplicării unitare, corecte şi nediscriminatorie a reglementărilor vamale pe teritoriul României şi are următoarele atribuţii, sarcini şi responsabilităţi:

1)organizează, îndrumă şi coordonează metodologic activitatea direcţiilor regionale vamale, a birourilor vamale de interior şi de frontieră;
2)monitorizează acquis-ul Uniunii Europene şi bunele practici în domeniul administrării vamale şi formulează propuneri sau, după caz, implementează măsuri administrative care decurg din acestea;
3)asigură metodologia pentru aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a reglementărilor vamale în întregul sistem vamal;
4)cooperează în mod direct şi operativ cu personalul de specialitate din direcţia tehnologia informaţiei, comunicare şi statistică vamală pentru adaptarea aplicaţiilor informatice ale sistemului informatic integrat vamal la cerinţele reglementărilor vamale;
5)răspunde în cel mai scurt timp la solicitările persoanelor fizice şi juridice, referitoare la informaţii privind aplicarea legislaţiei vamale;
6)efectuează, prin Laboratorul vamal central, analiza fizico-chimica a probelor prelevate, în condiţiile legii, de către autoritatea vamală sau de alte autorităţi, în vederea clasificării mărfurilor în Tariful vamal comun, a aplicării prevederilor Politicii Agricole Comune, a legislaţiei în domeniul produselor accizate şi a respectării dispoziţiilor legale privind traficul şi consumul ilicit de droguri;
7)asigură respectarea sistemului de management al calităţii conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005 implementat în Laboratorul vamal central, în conformitate cu procedura de acreditare de către Asociaţia de Acreditare din România RENAR;
8)formulează propuneri de colaborare, pe bază de protocol, cu autorităţile şi instituţiile publice sau orice alte entităţi cu atribuţii în aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de administrare vamală;
9)cooperează cu celelalte structuri vamale din cadrul Agenţiei şi/sau, după caz, cu alte instituţii publice pentru aplicarea şi respectarea reglementărilor vamale;
10)asigură informarea operativă pe probleme vamale a reprezentanţilor permanenţi la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;
11)elaborează proiecte de acte normative, norme tehnice, metodologii de^ lucru şi instrucţiuni;
12)avizează, în conformitate cu atribuţiile sale, proiectele de act’ normative, normele tehnice, metodologiile de lucru şi instrucţiunile iniţiate de alte instituţii;
13)gestionează sistemul de control intem/managerial la nivelul direcţiei;
14)asigură participarea la reuniunile interne şi internaţionale organizate în domeniul vamal şi reprezintă direcţia generală a vămilor, pe lângă organismele interne şi internaţionale, în limitele mandatului aprobat de conducerea Agenţiei;
15)asigură reprezentarea Direcţiei generale a vămilor la întâlnirile cu reprezentanţii mediului de afaceri şi/sau ai altor entităţi similare;
16)actualizează site-ul propriu cu date şi informaţii specifice domeniului vamal, destinate călătorilor, operatorilor economici şi instituţiilor din ţarăşi străinătate;
17)asigură respectarea prevederilor legale privind confidenţialitatea datelor şi operaţiunilor comerciale, precum şi pe cele privind protecţia informaţiilor clasificate;
18)gestionează bunurile din dotare;
19)urmăreşte respectarea regulilor stabilite în ceea ce priveşte circuitul intern al documentelor;
20)participă la elaborarea caietelor de sarcini în limitele competenţelor;
21)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative în vigoare aplicabile domeniului de activitate sau dispuse de conducerea ierarhică în condiţiile legii.