12 FEBRUARIE 2016

Transformarea sub control vamal

Procedurile care reglementează transformarea sub control vamal sunt stabilite în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar la articolele 84 - 90 şi 130 - 136 şi în Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 privind dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar la articolele 496 - 523 şi 551 - 552.

Regimul vamal de transformare sub control vamal permite transformarea mărfurilor necomunitare pe teritoriul Comunităţii, fără ca acestea să fie supuse drepturilor de import sau măsurilor comerciale, si importul produselor astfel obţinute (produsele transformate) cu plata drepturilor datorate corespunzătoare acestora.

Astfel, regimul de transformare sub control vamal se aplică pentru mărfurile necomunitare a căror transformare are drept rezultat produse care se supun unor drepturi de import mai mici decât cele aplicabile marfurilor plasate sub regim.

Pentru utilizarea regimului de transformare sub control vamal este necesar să obţineţi o autorizaţie eliberată de către autorităţile vamale.

Cine poate obţine autorizaţie?

 • persoane stabilite în Comunitate
 • se eliberează la cererea persoanei care efectuează transformarea sau se ocupă de efectuarea ei..

Condiţii pentru acordarea autorizaţiei:

 • mărfurile de import trebuie să poată fi identificate în produsele transformate
 • după transformare, mărfurile să nu poată fi readuse din punct de vedere economic la forma şi starea în care se aflau înainte de plasarea lor sub regim
 • utilizarea regimului să nu conducă la evitarea efectului regulilor privind originea şi restricţiile cantitative aplicabile mărfurilor de import
 • condiţiile economice să fie îndeplinite.

Unde se depune cererea?

 • la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se desfăşoară operaţiunile de transformare, pentru obţinerea unei autorizaţii în procedură normală, prevăzută la art. 497 alin (1) şi (2) din Regulamentul CEE nr. 2454/1993.
 • la biroul vamal în a cărei rază de competenţă se desfăşoară operaţiunile de transformare, pentru obţinerea unei autorizaţii în procedură simplificată, prevăzută la art. 497 alin (3) din Regulamentul CEE nr. 2454/1993.

Decizia de autorizare

        1. Direcţia regională vamală eliberează o autorizaţie conform modelului prevăzut în Anexa 67 la Regulamentul CEE nr. 2454/1993.

Aveţi posibilitatea de a obţine o autorizaţie în procedură normală prin completarea unei cereri prevăzută în Anexa 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993. Autorizaţia emisă de direcţia regională vamală este valabilă pentru mai multe operaţiuni desfăşurate în baza aceluiaşi contract comercial. 

        2. În cazul unei cereri în procedură simplificată, acceptarea documentului administrativ unic constituie autorizarea regimului solicitat

Autorizaţia se eliberează de biroul vamal cu respectarea art. 552 alin (1) Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993, atunci când condiţiile economice se consideră a fi îndeplinite.

Autorizaţia emisă de biroul vamal este valabilă doar pentru operaţiunea respectivă.

Sunteţi obligat să respectaţi condiţiile de derulare ale regimului menţionate în autorizaţie.

În ce condiţii se eliberează autorizaţia?

Pentru a obţine o autorizaţie de perfecţionare activă trebuie să prezentaţi autorităţii vamale un contract încheiat cu partenerul extern, fie o comandă sau corespondenţa purtată cu acesta, sau orice alt document din care să rezulte intenţia economică de a utiliza acest regim.

Documentele ce însoţesc declaraţia vamală pentru regimul de transformare sub control vamal sunt următoarele:

 • factura în baza căreia se declară valoarea în vamă a mărfurilor;
 • declaraţia cu elementele necesare pentru stabilirea valorii în vamă a mărfurilor declarate;
 • când este necesar, autorizaţia scrisă pentru regimul vamal respectiv sau o copie a cererii de autorizare pentru cazul în care se eliberează o autorizaţie retroactivă.

Autoritatea vamală poate solicita documentele de transport sau, după caz, documentele aferente regimului vamal anterior. În cazul în care în vamă se prezintă o singură marfă în mai multe ambalaje, autoritatea vamală poate solicita să se prezinte lista coletelor sau un document echivalent indicând conţinutul fiecărui ambalaj.

 

 


Recomandă această pagină unui prieten Versiunea pentru imprimantă