29 APRILIE 2016

  

 
STATUTUL DE OPERATOR ECONOMIC AUTORIZAT


        Începând cu data de 1 ianuarie 2008, statele membre pot acorda la cerere, statutul de operator economic autorizat (AEO) oricărui operator economic stabilit în Comunitate şi care îndeplineşte criterii determinate la nivel comunitar privind sistemele de control, solvabilitatea financiară şi antecedentele în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor vamale.
        Obţinerea statutului de AEO nu constituie o obligaţie impusă operatorilor economici; dimpotrivă, decizia de a solicita sau nu acest statut le aparţine, iar alegerea se face în funcţie de situaţia lor specifică. De asemenea, operatorii economici autorizaţi nu sunt obligaţi să ceară ca partenerii lor de afaceri să obţină, la rândul lor, statutul de AEO.
        Dispozitiile legale privind procedura de autorizare AEO sunt Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2005, Regulamentul (EC) nr. 1875/ 2006 al Comisiei  de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar,  Regulamentul (EC) nr. 1875/2006 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/1993 al Comisiei privind dispoziţiile de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului Vamal Comunitar şi Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 2252/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, cu modificările şi completările ulterioare.

        Conform Articolului 14a din Regulamentul 1875/2006 există trei tipuri de certificat AEO:
 • AEOC - simplificări vamale
 • AEOS – securitate şi siguranţă
 • AEOF – simplificări vamale/securitate şi siguranţă
        Principalele avantaje de care beneficiază titularii certificatelor AEO sunt, în funcţie de tipul de certificat:
 • Facilitarea accesului la simplificările vamale;
Accesul la simplificările vamale se face în conformitate cu reglementările vamale în vigoare, fără a fi condiţionat de obţinerea statutului AEO. Cu toate acestea, în cazul în care persoana care solicită o simplificare este titularul unui certificat AEOS sau AEOF, autoritatea vamală nu va reexamina acele condiţii care au fost deja verificate la acordarea statutului de AEO.
 • Reducerea numărului de controale fizice şi documentare;
 • Tratament prioritar al transporturilor în cazul în care sunt selectate pentru control;
 • Posibilitatea de a alege amplasamentul pentru efectuarea controalelor;
AEO pot solicita redirecţionarea controlului vamal cerut către un alt amplasament, unde fie va dura cel mai scurt timp, fie va antrena cele mai mici costuri pentru AEO. Cu toate acestea, decizia respectivă se află sub rezerva acordului autorităţii vamale în cauză.
 • Posibilitatea de a fi notificat prealabil;
 • Reducerea setului de date care trebuiesc incluse în declaraţiile sumare.
Aceste ultime două beneficii sunt aplicabile începând cu 1 iulie 2009 deţinătorilor de cerificate AEOS şi AEOF.
        Orice operator economic care îndeplineşte criteriile şi dobândeşte statutul de AEO poate beneficia de avantaje care nu sunt direct legate de aspectele vamale ale activităţii sale profesionale.
        Investiţiile efectuate de operatori pentru îmbunătăţirea standardelor lor de securitate şi siguranţă pot produce efecte pozitive semnificative în următoarele domenii: vizibilitate şi trasabilitate, siguranţa personalului, elaborarea de standarde, selectarea furnizorilor şi investiţii, siguranţa transporturilor şi a mijloacelor de transport, sensibilizare şi competenţe privind infrastructura de organizare, colaborarea dintre participanţii la lanţul de aprovizionare, investiţii în tehnologie proactivă şi respectarea voluntară a normelor de securitate.
        Dintre exemplele de avantaje indirecte care ar putea rezulta din aceste efecte pozitive, enumerăm următoarele:
 • reducerea furturilor şi a pierderilor;
 • mai puţine întârzieri în transporturi;
 • un sistem de planificare îmbunătăţit;
 • sporirea fidelităţii clienţilor;
 • creşterea gradului de angajament al personalului;
 • reducerea numărului de incidente de securitate şi siguranţă;
 • reducerea costurilor controalelor pentru furnizori şi consolidarea cooperării;
 • reducerea criminalităţii şi a actelor de vandalism;
 • prevenirea problemelor datorită recunoaşterii angajaţilor;
 • îmbunătăţirea securităţii şi a comunicării dintre partenerii implicaţi în lanţul logistic.
        Certificatele AEO sunt eliberate către solicitant şi nu către clienţii acestuia. În consecinţă, de avantajele care decurg din statutul de AEO pot beneficia numai operatorii economici autorizaţi.
 
        Exemple privind modalităţile prin care un AEO ar putea să consolideze securitatea lanţului său logistic:
 • lanţul logistic poate fi considerat complet securizat dacă AEO este răspunzător pentru întregul lanţ logistic (de exemplu, dacă AEO este în acelaşi timp şi exportator, şi transportator);
 • AEO colaborează cu alţi AEO sau cu agenţi economici care îndeplinesc cerinţe echivalente;
 • AEO încheie cu partenerii săi de afaceri acorduri contractuale privind securitatea;
 • subcontractanţii (de exemplu, transportatorii) la serviciile cărora recurge AEO sunt selectaţi pe baza respectării anumitor norme de securitate;
 • containerelor li se aplică „sigilii de înaltă securitate” care respectă standardul ISO-PAS 17712;
 • containerele sunt controlate în spaţiile subcontractantului, la terminalul de livrare şi în spaţiile destinatarului, pentru a verifica dacă au fost sigilate corespunzător;
 • înainte de încheierea oricăror acorduri contractuale, se ţine seama de informaţiile generale primite din partea organismelor responsabile cu înregistrarea societăţilor (acolo unde acest lucru este posibil) şi a produselor partenerului (mărfuri cu factor ridicat de risc şi mărfuri sensibile etc.);
 • se utilizează instalaţii care sunt reglementate de certificate internaţionale sau europene privind conformitatea cu criteriile de securitate (de exemplu, codul ISPS şi standardele pentru operatorii abilitaţi);

         Pentru operatorii economici stabiliţi în România, certificatele de operator economic autorizat pot fi obţinute, la cerere, de la Direcţia Generală a Vămilor de oricare dintre operatorii economici, implicaţi în lanţul logistic internaţional, cum ar fi: producătorii, exportatorii, expeditorii de mărfuri, deţinătorii de antrepozit vamal, reprezentanţii vamali, transportatorii, sau importatorii.
         În vederea asigurarii transparenţei procedurii de evaluare a criteriilor AEO, au fost introduse prin OPANAF nr.2252/ 31.08.2015, urmatoarele elemente de noutate:

 • chestionarul de autoevaluare (anexa 1) şi instrucţiunile de completare (anexa 2). Acestea au rolul de a ajuta operatorul economic să îşi evalueze nivelul de conformitate înainte de a solicita eliberarea unui certificat AEO. Operatorii economici sunt încurajaţi să contacteze autoritatea vamală în cazul in care au nevoie de clarificări suplimentare privind completarea chestionarului;
 • lista de verificare (anexa 3), planul de audit (anexa 4), lista pericolelor, riscurilor şi soluţiilor posibile (anexa 5) şi modelul raportului de audit (anexa 6).

   Informaţii suplimentare la concepul de operator economic autorizat, se regăsesc în Ghidul AEO elaborat de Comisia Europeană. Pentru a obţine mai multe informaţii privind modul de completare a cererii AEO, respectiv procedura de autorizare, persoanele interesate se pot adresa Direcţia Generală a Vămilor, în scris, la adresa Str. Matei Millo, nr. 13, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010144 sau la adresa de e-mail: aeo_ro@customs.ro sau la nr. de telefon: 021.313.83.51. 
În dezbatere publică: PROIECT de ORDIN privind aprobarea Normele tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat.
Puteți transmite observațiile dumneavoastră la adresa de e-mail: aeo_ro@customs.ro.


Recomandă această pagină unui prieten Versiunea pentru imprimantă