Agenți economici

08 Incadrare tarifara

Încadrarea tarifară a mărfurilor presupune determinarea subpoziţiei tarifare la care se clasifică mărfurile în una din nomenclaturile vamale.

 

NOMENCLATURĂ SISTEM ARMONIZAT

Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura Sistemului armonizat presupune stabilirea subpoziţiilor la nivel de maximum 6 cifre.

Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor este prezentat în anexa la Legea 98/1996 pentru aderarea României la Convenţia Internaţională de denumire şi codificare a mărfurilor, inclusiv la anexa acestuia încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983 (publicată în M.Of. nr. 234 din 27 sept. 1996).

 

Incepând cu data de 01.01.2022 a intrat in vigoare ediţia a VII-a a Nomenclaturii Sistemului armonizat si a Notelor explicative la Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor. Publicatia cuprinzand Notele explicative la Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor precum si alte publicatii din domeniul Sistemului armonizat pot fi cumpărate de la Organizaţia Mondială a Vămilor (Bruxelles) care detine dreptul de autor, fiind disponibile în versiunile lingvistice engleză şi franceză.

 

Modificările aduse Notelor explicative la Sistemul armonizat şi Culegerii de avize de clasificare aprobate de Comitetul Sistemului Armonizat al Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV) pot fi vizualizate pe Internet, pe site-ul oficial al Organizaţiei Mondiale a Vămilor.

 

Comisia Uniunii Europene publică în Jurnalul Oficial al UE, seria C, comunicări privind modificările aduse Notelor explicative la Sistemul armonizat şi Culegerii de avize de clasificare aprobate de Comitetul Sistemului Armonizat al Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV).

 

NOTELE EXPLICATIVE ALE SISTEMULUI ARMONIZAT (NESA) 2022:

 

Versiunea NESA 2022 a fost elaborată prin modificarea NESA 2017.

 

 

NOMENCLATURA COMBINATA

Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată presupune stabilirea subpoziţiilor la nivel de maximum 8 cifre.

Nomenclatura combinată este structurată pe Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor.

Nomenclatura combinată este prezentată în Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2022/1998 al Comisiei din  20 septembrie 2022 de modificare a Anexei 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, cu completările și modificările ulterioare.

 

NOMENCLATURĂ TARIC

Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura TARIC (Tariful Integrat al Comunităţilor Europene) presupune stabilirea subpoziţiilor la nivel de maximum 10 cifre.

Nomenclatura TARIC este structurată pe Nomenclatura combinată.

Tabelul drepturilor inclus in Nomenclatura combinată este structurat pe 99 capitole (identificate printr-un cod numeric de două cifre) grupate în 21 secţiuni. Fiecare capitol conţine poziţii tarifare (identificate printr-un cod numeric de patru cifre). Fiecare poziţie tarifară poate să conţină subpoziţii tarifare de diferite niveluri de subordonare, identificate printr-un cod numeric de maximum opt cifre. Nivelurile de subordonare sunt indicate prin liniuţe de subordonare amplasate înaintea textului ce indică denumirea mărfii. Subpoziţiile aflate pe acelaşi nivel de subordonare au acelaşi număr de liniuţe de subordonare amplasate înaintea textului ce indică denumirea mărfii. În cazul Nomenclaturii TARIC, subpoziţiile tarifare pot fi identificate prin coduri numerice de maximum 10 cifre.

 

Încadrarea tarifara a mărfurilor se face conform Regulilor Generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Regulile Generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate sunt prezentate în Partea I- secţiunea I din Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2020/1577 al Comisiei din 21 septembrie 2020 de modificare a Anexei 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun.

 

SOLICITARE INFORMAȚII

Orice persoană poate solicita autorităţii vamale atât informaţii privind aplicarea reglementărilor vamale în ceea ce priveşte clasificarea mărfurilor.

Solicitările de informaţii privind aplicarea reglementărilor vamale în ceea ce priveşte clasificarea mărfurilor se adresează birourilor vamale respectând prevederile art. 18 şi 19 din HG nr. 707 din 07.06.2006.

Puteți utiliza pentru cererea de furnizare informații documentul disponibil aici.

 

DECIZII REFERITOARE LA INFORMAȚII TARIFARE OBLIGATORII (ITO).

IMPORTANT: Incepand cu data de 01 octombrie 2019 toata corespondenta privind ITO intre operatorul economic si autoritatea vamala este derulata prin Portalul Operatorilor Economici (Eu Trader Portal). Acesta oferă comerciantiilor o interfata armonizata la nivelul UE pentru prezentarea cererii de ITO si primirea deciziei ITO pe cale electronica (click aici pentru informatii suplimentare).
 

Vă informăm că în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) nr. 2019/2151 a Comisiei de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul Vamal al Uniunii: “A doua etapă va implementa formularul electronic pentru cererile și deciziile ITO și va pune la dispoziția operatorilor economici o interfață armonizată pentru comercianți la nivelul UE pentru prezentarea cererii ITO și primirea deciziei ITO pe cale electronică.”

Procedura care trebuie urmată de dumneavoastră presupune crearea unui cont de acces (inclusiv de agenţii economici care au mai depus, de-a lungul timpului, solicitări de ITO) la  Portalul Operatorilor Economici (EU Trader Portal) în vederea conectării la   Sistemul electronic de gestiune a Informațiilor Tarifare Obligatorii - EBTI. Prin Portalul Operatorilor Economici (EU Trader Portal) vor fi transmise:

- Cererile operatorilor economici privind deciziile ITO.

- Solicitarile autoritatii vamale pentru informatii suplimentare privind clasificarea produsului.

- Raspunsurile operatorilor economici la aceste intrebari.

- Deciziile ITO.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi secţiunea E-CUSTOMS / EBTI. Informaţii utile regăsiţi şi pe site-ul Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/), urmând calea: European Commission > Taxation and Customs Union > Business > Calculation of customs duties > What is the Common Customs Tariff? > Binding Tariff Information (BTI).

Vă punem la dispoziţie un manual (EBTI Specific Trader Portal-on line help). Documentația servește ca ghid de utilizare pentru aplicația EBTI. Scopul său este de a ajuta comercianții și utilizatorii din statele membre să navigheze eficient și să efectueze acțiunile necesare în scopul utilizării sistemului electronic EBTI.

 

CLASIFICARE MĂRFURI ACCIZABILE

Autoritatea vamală centrală stabilește clasificarea tarifară și încadrarea în nomenclatorul produselor accizabile pentru produsele finite obținute în antrepozitele fiscale.

 

În conformitate cu prevederile Titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale”, pct. 33 alin.(2) coroborat prin pct. 24 alin.(3) lit.a,b,c din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin HG nr.1/2016, pentru stabilirea clasificării tarifare și a încadrării în nomenclatorul produselor accizabile a produselor finite, antrepozitarii propuși/autorizați au obligația să transmită următoarele documente:

a) documentația tehnică care reglementează caracteristicile produsului finit - specificație tehnică, standard de firmă sau similar;

b) alte documente din care să rezulte toate informațiile necesare stabilirii clasificării tarifare și atribuirii codului de produs accizabil, referitoare la caracteristicile produsului finit, natura și cantitatea materiilor prime utilizate, procesul tehnologic de fabricație a produsului finit.

c) În cazul în care au fost efectuate probe tehnologice pentru respectivul produs, o notă întocmită de autoritatea vamală teritorială ca urmare a supravegherii fabricării unui lot din fiecare produs finit din care să rezulte cantitățile de materii prime utilizate, cantitățile de produse finite obținute și consumurile de utilități.

 

Prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 221/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 25 februarie 2016, a fost stabilită configurația codului de accize și Nomenclatorul codurilor de produse accizabile armonizate.

Prin Ordinul nr. 474 din 02 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 08 faprilie 2021, a fost actualizat Nomenclatorul codurilor de produse accizabile.

Astfel, Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 474 din 02 aprilie 2021.

 

Puteți utiliza pentru cererea de stabilire a clasificării tarifare și a încadrării în nomenclatorul produselor accizabile documentul disponibil aici.

 

Autoritatea vamală centrală verifică dacă rezultatele analizelor de laboratror pentru probe prelevate sub supraveghere vamală confirmă încadrarea tarifară și încadrarea în nomenclatorul codurilor de produse accizabile pe care autoritatea vamală centrală le-a stabilit pe baza documentelor.

Puteți utiliza pentru cererea de confirmare a clasificării tarifare și a încadrării în nomenclatorul produselor accizabile documentul disponibil aici.

 

 

E-LEARNING

 

Ca urmare a publicării pe platforma e-learning a Comisiei Europene – Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală a cursurilor UCC, versiunea în limba română, destinate funcționarilor vamali și operatorilor economici, a fost publicată pe pagina de internet a Autorității Vamale Române, www.customs.ro, în secţiunea INFO AVR – Link-uri utile legătura la pagina de internet www.ec.europa.eu, unde se regasesc aceste cursuri:

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview/ucc-elearning-programme_en

Printre acestea figurează şi modulul de eLearning referitor la Informaţiile Tarifare Obligatorii.

 

 

Pentru a asigura o clasificare uniformă la nivel european Comisia UE adoptă regulamente de clasificare pentru anumite categorii de mărfuri, dupa cum urmeaza :

Capitolele 1 până la 24
Capitolele 25 până la 50
Capitolele 51 până la 71

- Capitolele 72 până la 84

- Capitolul 85

- Capitolele 86 până la 90

- Capitolele 91 până la 99