Agenți economici

02 Proceduri in domeniul produselor accizabile

1. Directiva (UE) 2020/262 a Consiliului din 19 decembrie 2019 de stabilire a regimului general al accizelor (reformare), versiunea actualizată la data de 26.04.2022. accesati link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020L0262

 

2. Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice, versiunea actualizată la data de 01.01.2022. accesati link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:01992L0083-20070101

 

3. Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor, versiunea actualizată la 01.07.2022. accesati link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32008L0118

 

4. Directiva 92/84/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool și băuturi alcoolice – versiunea 31.10.1992 accesati link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:31992L0084

 

5. Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității,versiunea actualizată la data de 15.09.2018. accesati link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32003L0096

 

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2266 al Comisiei din 17 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului în ceea ce privește certificarea și autocertificarea micilor producători independenți de băuturi alcoolice în scopul aplicării accizelor. accesati link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2266

 

7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și la Normele metodologice de aprobare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/legislatie/codul_fiscal/

 

8. Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 5697 din 24.10.2022 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

9. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1329/2022 din 30 mai 2022 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi.

 

10. Ordinul ministrului finanțelor nr. 221/2016 din 15 februarie 2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, cu modificările și completările ulterioare.

 

11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin.(2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) şi art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

12. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.236/2018 din 27 decembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare.

 

13. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1510/2016 din 9 mai 2016 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

 

14. Ordinul presedintelui Autoritatii Vamale Romane nr. 247/10.02.2023 privind procedura si conditiile in care se realizeaza inregistrarea destinatarilor certificati si a expeditorilor certificati

 

15. Nivelul accizelor aplicabil în anul 2023, prețuri țigarete, situația centralizatoare privind starea autorizațiilor de antrepozite fiscale, expeditori înregistrați, destinatari înregistrați și a importatorilor de produse accizabile supuse marcării: https://mfinante.gov.ro/domenii/fiscalitate/impozite-si-taxe/regim-accize

 

Listele autorizațiilor de utilizator final, autorizațiilor de operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat, atestatelor de distribuție și comercializare băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat/produse energetice, notificărilor privind utilizarea produselor energetice și a energiei electrice în regim de exceptare/scutire directă de la plata accizelor, potrivit prevederilor Titlului VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, liste care se actualizează până la data de 15 a fiecărei luni.

 

1.LISTA OPERATORILOR ECONOMICI PRODUCATORI DE TUTUN BRUT SI/SAU TUTUN PARTIAL PRELUCRAT
2.LISTA UTILIZATORILOR FINALI AUTORIZATI IN BAZA ART. 394 DIN L.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
3.LISTA UTILIZATORILOR FINALI AUTORIZAŢI ÎN BAZA ART397 DIN L.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
4.LISTA UTILIZATORILOR FINALI AUTORIZAŢI ÎN BAZA ART399 DIN L.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
5.LISTA OPERATORILOR ECONOMICI CARE COMERCIALIZEAZA IN SISTEM ANGRO PRODUSE ENERGETICE

6.LISTA OPERATORILOR ECONOMICI CARE COMERCIALIZEAZA EN DETAIL PRODUSE ENERGETICE

7.LISTA OPERATORILOR ECONOMICI CARE AU TRANSMIS NOTIFICARI PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA ACCIZELOR
8.LISTA OPERATORILOR ECONOMICI ANGRO CARE COMERCIALIZEAZA PRODUSE DE TUTUN SI BAUTURI ALCOOLICE