Agenți economici

04 Proceduri vamale - Garantii vamale

Începând cu data de 1 mai 2016, la nivelul Uniunii Europene se aplică următoarele reglementări: 

Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 al Comisiei;
Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2089 al Comisiei din 14 noiembrie 2017 privind modalităţile tehnice pentru dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor electronice destinate schimbului de informaţii şi pentru stocarea acestor informaţii în temeiul Codului vamal al Uniunii.

 

În cazul în care autorităţile vamale solicită constituirea unei garanţii pentru o datorie vamală existentă sau potenţială, garanţia respectivă acoperă cuantumul taxelor la import sau la export şi alte taxe datorate legate de importul sau de exportul mărfurilor în cazul în care:

Garanţia este utilizată pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit unional; sau
Garanţia poate fi utilizată în mai multe state membre.

Garanţia care nu poate fi utilizată în afara României acoperă cel puţin cuantumul taxelor la import sau la export.

 

Tipuri de garanţii:

Garanţia izolată este garanţia care acoperă o singură operaţiune sau declaraţie vamală;
Garanţia globală se constituie, la cererea persoanei căreia i se solicită furnizarea garanţiei, pentru acoperirea cuantumului taxelor la import sau la export corespunzător datoriei vamale în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale.

Forme de constituire a garanţiei:

Depozit în numerar sau prin orice alt mijloc de plată recunoscut de autorităţile vamale ca echivalent al unui depozit în numerar, efectuat în lei;
Angajamentul unui garant.

Garanţia izolată constituită sub forma unui angajament al garantului se întocmeşte folosind formularul prevăzut în anexa 32-01 la Regulamentul (UE) nr.2447/2015, iar garanţia globală constituită sub forma unui angajament al garantului se întocmeşte folosind formularul prevăzut în anexa 32-03 la Regulamentul (UE) nr.2447/2015.

 

Formularea cererilor şi emiterea autorizaţiilor pentru utilizarea garanţiei globale se efectuează prin utilizarea Sistemului central de decizii vamale (SDV), dezvoltat la nivelul  Uniunii Europene.

 

Procedura de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale cu excepţia regimului de tranzit unional/comun este stabilită prin Normele tehnice aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.2671/12.09.2017, publicate în Monitorul Oficial al României nr.748/18.09.2017, Partea 1.

Autoritatea vamală competentă să ia decizia şi să emită autorizaţia pentru utilizarea garanţiei globale este:

Direcţia generală a vămilor (codificată în SDV cu ROANV005) în cazul în care se solicită o autorizaţie pentru utilizarea garanţiei globale valabilă în mai multe state membre;
Direcţia regională vamală (codificată în SDV: Bucureşti - RODRVBU0, Ploieşti – RODRVPL0, Braşov – RODRVBV0, Cluj Napoca – RODRVCJ0, Craiova – RODRVCR0, Galaţi – RODRVGL0, Iaşi - RODRVIS0, Timişoara – RODRVTM0) competentă pentru locul în care este ţinută sau disponibilă contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului în cazul autorizaţiei pentru utilizarea garanţiei globale valabilă doar în România.