Agenți economici

04 Proceduri vamale - Reglementări

1. REGULAMENTUL (U.E) NR. 952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii; Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.


2. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei. Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.

3. Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii; Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii. Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.

5. Ghidul elaborat de Comisia Europeană în aplicarea Titlului VII- Regimuri speciale din Codul Vamal al Uniunii  

6. Instrucţiuni CE de aplicare a Titlului III "Regimuri vamale economice" a Regulamentului Comisiei (CEE) Nr. 2454/93 din 2 iulie 1993 de implementare a Regulamentului Consiliului (CEE) Nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar publicate în Jurnalul Oficial C 269 din 24.9.2001.

7. Modificarea instrucţiunilor privind Partea II, Titlul III "Regimuri vamale economice" din Regulamentul (CEE) nr 2454/93 al Comisiei din data de 2 iulie 1993 ce instituie regulile de aplicare ale Regulamentului (CEE) nr 2913/92 al Consiliului ce instituie Codul Vamal Comunitar publicate în Jurnalul Oficial C 269 din 24.9.2001, p.1.

 

8. Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 1884/24.06.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a regimurilor speciale.

9. Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, publicată în Monitorul Oficial nr. 182/30.07.1992, articolele 6 şi 7 modificată şi completată prin Legea nr. 244/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 534/17.06.2006.

 

10. Ordinul Presedintelui ANAF nr. 2759/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere, modificat și completat prin OPANAF nr. 2661/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 750/19.09.2017.