Călători

04 Intrarea in Romania dintr-un stat neunional

A) Declararea bunurilor 

Sunteţi obligat să declaraţi şi să prezentaţi autorităţii vamale bunurile aflate asupra dumneavoastră sau în bagajele personale. 
Declararea bunurilor se poate face: 
    - În scris; 
    - Verbal; 
    - Prin trecerea prin culoarul verde sau „nimic de declarat" la birourile vamale în care funcţionează sistemul cu două culoare de control sau prin trecerea printr-un birou vamal care nu foloseşte sistemul cu două culoare fără a face o declaraţie vamală voluntară. 

Sunteţi obligat să declaraţi scris în toate cazurile: 
a) arme şi muniţii, materiale explozive, radioactive, nucleare, precum şi produse strategice prevăzute în legi speciale; 
b) droguri sau substanţe psihotrope şi precursorii acestora, materiale biologice cu potenţial de contaminare în masă, medicamente care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, substanţe chimice esenţiale, precum şi produse şi substanţe toxice; 
c) instrumentele de plată sub formă de numerar aflate asupra dumneavoastră, care sunt egale sau depăşesc echivalentul a 10.000 euro/persoană. 

ATENŢIE! 
Mărfurile cu caracter cultural, istoric sau artistic pot fi declarate în scris la intrarea în ţară în vederea scoaterii lor din ţară fără altă aprobare. 

Prin instrumente de plată sub formă de numerar se înţelege: 
(a) instrumente negociabile la purtător, inclusiv instrumente monetare la purtător, precum cecuri de călătorie, instrumente negociabile (inclusiv cecuri, bilete la ordin și mandate poștale), care sunt fie la purtător, andosate fără restricții, întocmite pe numele unui beneficiar fictiv, fie într-o astfel de formă încât proprietatea asupra acestora este transferată în momentul transmiterii, precum și instrumente incomplete (inclusiv cecuri, bilete la ordin și mandate poștale) semnate, dar cu numele beneficiarului omis; 
(b) valută (bancnote și monede în circulație, ca mijloc de schimb). 

Pentru declararea în scris solicitaţi agenţilor vamali formulare de declarare. 
Nedeclararea sau declararea eronată poate fi sancţionată contravenţional sau penal, după caz, bunurile nedeclarate fiind reţinute în vederea confiscării. 

B) Bunuri importate în scutire de taxe vamale 

Bunurile conţinute în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară non-U.E. sunt admise fără plata taxelor vamale cu respectarea următoarelor condiţii: 
- importul să fie de natură ocazională; 
- bunurile să fie exclusiv de uz personal al călătorilor sau familiilor acestora sau destinate pentru cadouri. 

ATENŢIE! 
Natura şi cantitatea acestor bunuri nu trebuie să indice că sunt importate în vederea comercializării. 

 
Sunt permise a fi importate în scutire de taxe vamale, TVA şi accize următoarele bunuri: 
a) obiecte de uz personal necesare în mod rezonabil pentru călătorie ( de ex: îmbrăcăminte şi încăltăminte, articole de toaletă, bijuterii personale, aparate fotografice si aparate cinematografice de luat vederi, însotite de o cantitate rezonabilă de pelicule şi de accesorii camere video, aparate portative de inregistrare video, insotite de o cantitate rezonabilă de benzi, instrumente muzicale portabile, aparate receptoare de radio portative, aparate receptoare de televiziune portative, calculatoare personale portative); 
b) mărfuri pentru scopuri sportive ( de ex: schiuri şi beţe, patine, sănii, îmbrăcăminte, încăltăminte şi mănuşi de sport, mingi de orice fel, rachete, crose, plase, bastoane şi altele similare); 
c) produse din tutun: 
- 40 țigarete, în cazul călătorilor care sosesc în România din țări terțe, folosind alte mijloace decât transportul aerian;

- 200 țigarete, în cazul călătorilor care sosesc în România din țări terțe, folosind transportul aerian;
-100 de cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare); 
- 50 de trabucuri; 
- 250 grame de tutun de fumat. 
Scutirea poate fi aplicată fie pentru una din categoriile de produse din tutun menţionate la lit. c), fie pentru o combinaţie a acestora cu condiţia ca totalul procentelor utilizate din cantităţile individuale permise să nu depăşescă 100%. 
d) băuturi alcoolice: 
- un total de 1 litru de alcool şi băuturi alcoolice cu o concentraţie alcoolică distilate şi băuturi spirtoase, cu o tărie alcoolică de peste 22 % volum sau alcool etilic nedenaturat de 80 % volum şi peste; 
- un total de 2 litri de alcool şi băuturi alcoolice cu o concentraţie alcoolică mai mică de 22 % în volum. 
Scutirea poate fi aplicată fie pentru una din categoriile de tipuri de alcool şi băuturi alcoolice menţionate la lit. d), fie pentru o combinaţie a acestora cu condiţia ca totalul procentelor utilizate din cantităţile individuale permise să nu depăşescă 100%. 
- 4 litri de vinuri liniştite şi 16 litri de bere; 
e) bunuri diverse, altele decât cele de la lit. a) - d), în limita unei valori globale de 430 EURO pentru fiecare călător în cazul transporturilor pe cale aeriană şi maritimă şi 300 EURO în cazul celorlalte mijloace de transport. 
f) carburantul conţinut în rezervorul standard al mijlocului de transport cu motor şi o cantitate de carburant de până la 10 litri conţinută într-un rezervor portabil. 

ATENŢIE! 
1) Călătorilor sub 17 ani nu li se acordă nici o scutire pentru produse din tutun, alcool şi băuturi alcoolice. 
2) Atunci când valoarea totală a două sau mai multe articole pentru un călător depăşeşte valorile menţionate mai sus, se acordă scutiri până la aceste sume la articolele la care, dacă ar fi fost importate separat, s-ar fi acordat scutiri, cu condiţia ca valoarea totală a unui articol individual să nu poată fi divizată. 
3) Importul în mod repetat, într-o anumită perioadă de timp, în scutire de la plata taxelor vamale, a bunurilor din categoria celor prevăzute la lit. a)-g), se consideră ca fiind import în scop comercial şi atrage plata taxelor vamale precum şi îndeplinirea formalităţilor legale pentru importul bunurilor în scop comercial (potrivit Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3477/07.11.2013 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă) . 

C) Bunuri importate cu plata taxelor vamale 
 
Cu excepția produselor din tutun și a băuturilor alcoolice prevăzute la punctul B), călătorii pot importa bunuri aflate în bagajele personale cu plata taxelor vamale, a taxei pe valoarea adăugată (19%) și a accizelor, după caz.

Taxele vamale aplicabile la importul de bunuri aflate în bagajele personale sunt cele cuprinse în Tariful vamal comun de Import al Uniunii Europene, adoptat prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun. 
Valoarea în vamă la care se aplică taxele vamale este preţul efectiv plătit pentru achiziţionarea bunurilor. 
În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările ulterioare:

„(1)  Baza iniţială pentru valoarea în vamă a mărfurilor este valoarea de tranzacţie, adică preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri atunci când sunt vândute pentru export către teritoriul vamal al Uniunii, ajustat, dacă este cazul.[...]”

Pentru a se determina valoarea în vamă în temeiul articolului 70 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, la preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfurile importate se adaugă elementele prevăzute la art. 71 din acelaşi regulament (de exemplu, cheltuielile de transport şi costul asigurării mărfurilor importate, precum şi cheltuielile de încărcare şi manipulare legate de transportul mărfurilor importate până la punctul de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii, redevenţe şi drepturi de licenţă, etc.)
În cazul bunurilor aflate în bagajele personale ale călătorilor, care nu au caracter comercial şi a căror valoare globală pe călător nu depăşeşte 700 EUR, se aplică taxa vamală forfetară de 2,5%. 

ATENŢIE! 
1) Este interzis importul de bunuri cu plata taxelor vamale, în vederea comercializării. 
2)Taxa vamală forfetară nu se aplică bunurilor: 
- pentru care persoana interesată solicită aplicarea taxelor vamale care le sunt proprii în Tariful Vamal Comun de Import al Uniunii Europene; 
- pentru care în Tariful Vamal Comun de Import al Uniunii Europene figurează menţiunea “scutire”; 
- pentru produsele din tutun şi băuturi alcoolice atunci când acestea depăşesc cantităţile prevăzute pentru a fi admise cu scutire de la plata taxelor vamale. 

D) Introducerea speciilor de floră şi faună sălbatică 
Introducerea în România a speciilor sălbatice de floră şi faună incluse în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice, se face numai în baza certificatelor/permiselor CITES, eliberate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. 

E) Mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală 
Este interzisă introducerea în Uniune a mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală şi care prin cantitatea ori natura lor sugerează că sunt introduse în scop comercial. 
Prin mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se înţelege : 
• mărfuri contrafăcute 
• mărfuri pirat 
• mărfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de inventie sau unui certificat suplimentar de protecţie ori unei indicaţii geografice sau unui brevet de soi. 

F) Animale de companie 
În vederea mişcării animalelor de companie acestea trebuie să fie identificate fie prin tatuaj clar şi lizibil, fie printr-un sistem electronic de identificare (transponder). 
Oricare ar fi forma de identificare a animalelor de companie, aceasta trebuie să conţină detalii privind identificarea numelui şi adresa proprietarului de animale. 
Mişcarea animalelor de companie se va face în baza unui paşaport eliberat de un veterinar autorizat de autoritatea competentă care să certifice valabilitatea vaccinării antirabice sau revaccinării, după caz. 

ATENŢIE! 
Introducerea în România a animalelor de companie se poate face doar prin punctele de control trecere frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare. Pentru a vedea lista acestor puncte accesaţi secţiunea “Vămuirea mărfurilor” link-ul“Produse supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor”. 


Baza legală: 
- Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale; 

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3477/07.11.2013 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686/08.11.2013.