e-Customs
Instructiuni de completare a cererii

Cererea de obţinere a statutului de exportator înregistrat în scopul înregistrării exportatorilor din statele membre este prevăzută în Anexa 22-06A și trebuie să conțină următoarele informații

 

  • - Numele, adresa completă și ţara exportatorului, datele de contact, numărul EORI
  • - Date de contact suplimentare, inclusiv numerele de telefon și de fax, precum și adresa de e-mail, dacă există (opţional)
  • - Precizarea activității principale: producţia sau comercializarea
  • - Descrierea orientativă a mărfurilor eligibile pentru acordarea tratamentului preferenţial, însoţită de o listă orientativă a poziţiilor din Sistemul armonizat (sau a capitolelor, dacă mărfurile comercializate se încadrează la mai mult de 20 de poziţii din Sistemul armonizat)
  • - Angajamentele care trebuie asumate de un exportator cu privire la corectitudinea informaţiilor furnizate în cerere,  certificarea faptului că nu a făcut niciodată obiectul revocării unei înregistrări; sau, dacă am făcut obiectul unei astfel de revocări, certificarea faptului că situaţia care a condus la o astfel de revocare a fost remediată; angajamentul de a întocmi atestate de origine și alte documente privind originea numai pentru mărfurile care sunt eligibile pentru acordarea tratamentului preferenţial și care respectă regulile de origine aplicabile mărfurilor respective în cadrul regimului preferenţial respectiv; angajamentul de păstrare a contabilității comerciale adecvate a producţiei/furnizării de mărfuri eligibile pentru acordarea tratamentului preferenţial și pentru păstrarea evidenţelor contabile pentru perioada de timp prevăzută de regimul preferenţial în cauză și timp de cel puţin trei ani de la sfârșitul anului calendaristic în care a fost întocmit atestatul de origine sau alt document privind originea; angajamentul cu privire la informarea imediată a autorităţilor vamale cu privire la modificările datelor de înregistrare survenite de la obţinerea numărului de exportator înregistrat, de îndată ce aceste modificări apar; angajamentul pentru cooperarea cu autorităţile vamale; angajamentul de acceptare a oricăror verificări a exactităţii atestatelor de origine sau alte documente privind originea emise, inclusiv orice verificări ale registrelor contabile și orice vizite la sediile mele efectuate de Comisia Europeană sau de autorităţile statelor membre; angajamentul de a solicita revocarea înregistrării în sistem în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru aplicarea sistemului exportatorilor înregistraţi; angajamentul de a solicita revocarea înregistrării în sistem în cazul în care nu mai este utilizat sistemul exportatorilor înregistraţi. Acestea trebuie asumate prin semnătura semnatarului autorizat.
  • - Acordul prealabil expres și în cunoștinţă de cauză al exportatorului prin care acesta acceptă publicarea datelor sale pe site-ul web public Subsemnatul (subsemnata) declar prin prezenta că am fost informat(ă) asupra faptului că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie pot fi făcute publice pe site-ul web public. Accept publicarea acestor informaţii pe site-ul web public. Îmi pot retrage acordul de publicare a acestor informaţii pe site-ul web public prin trimiterea unei cereri către autorităţile competente responsabile cu înregistrarea. Acest acord trebuie asumat prin semnătura semnatarului autorizat.