e-Customs
AES

Sistemul automat de export AES-RO

Generalități AES-RO

În anul 2016, noua legislaţie vamală unională adoptată la nivelul Uniunii Europene a introdus mai multe modificări în derularea formalităților vamale, inclusiv în ceea ce priveşte scoaterea de mărfuri de pe teritoriul vamal al Uniunii.

Codul vamal al Uniunii (Regulamentul (UE) nr. 952/2013) definește cadrul legal de întocmire a formalităților vamale în ceea ce priveşte scoaterea de mărfuri de pe teritoriul vamal al Uniunii într-un mediu integrat și complet electronic și în acest sens stabilește reguli comune și cerințe de date pentru declarația vamală, declaraţia sumară de ieşire şi notificarea de reexport.

Anexa B prevăzută de Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei și de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei a introdus modificări structurale în cerințele privind datele și formatele și codurile acestora care urmează să fie utilizate în declarațiile vamale, în conformitate cu Modelul de date vamale al UE.

Noul model de date permite armonizarea informaţiilor în domeniul vamal și fiscal al UE și consolidează conformitatea și controalele cu politicile vamale ale UE.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2151 a Comisiei din 13 decembrie 2019 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii (UCC WP) determină dezvoltarea și implementarea Sistemului automatizat de export (AES), având ca scop implementarea cerințelor codului vamal al Uniunii (UCC) aplicabile la export și ieșire.


 

În prezent, la nivelul Autorităţii Vamale Romane este în derulare proiectul ”Servicii de dezvoltare software pentru pentru implementarea NCTS-RO faza 5 și AES-RO ”. Proiectul include 2 componente:

1. Componenta 1 - AES „transeuropean” - urmărește dezvoltarea în continuare a sistemului de export anterior (ECS-P2) pentru a pune în aplicare pe deplin legislația UCC, inclusiv în ceea ce privește simplificările vamale, vămuirea centralizată pentru export și interfața cu EMCS și NCTS. Această componentă include părți dezvoltate la nivel central (când este afectat domeniul comun) și la nivel național (când este afectat doar domeniul extern sau național).

2. Componenta 2 - „Actualizarea sistemelor naționale de export” - urmărește modernizarea sistemelor naționale utilizate pentru îndeplinirea anumitor formalități de export și/sau de ieșire care nu afectează domeniul comun al AES.

Reprezentanţii Autorităţii Vamale Române împreună cu cei ai Centrului Naţional de Informaţii Fiscale participă activ la procesul de dezvoltare, implementare și modernizare a acestor sisteme electronice inclusiv componentele naționale.


 

Sistemul AES-RO intră în productie la data de 16 martie 2024 și va înlocui sistemul ECS-RO (Sistemul de Control al Exportului) pentru:

declaraţiile vamale de export;

declarațiile sumare de iesire.

Sistemul ECS-RO nu va mai fi utilizat pentru declarații vamale de export depuse începând cu 15 martie 2024. Acesta va mai putea fi utilizat pentru procedura de cercetare și pentru modificări/ invalidări ale declarațiilor vamale aflate în starea ”Exportată”.

Dacă sunteți reprezentant în vamă și depuneți declarații vamale de export în numele altor persoane, vă recomandăm să vă asigurați că persoanele reprezentate cunosc schimbările legislative și informatice care intervin de la data de 16 martie 2024.


 

Aspecte de natura tehnica:

1. UMG TRADER

Un modul informatic de autorizare acces sisteme informatice SIIV (Sistemul Informatic Integrat Vamal) și de gestiune a utilizatorilor noilor sisteme IT de declarare a mărfurilor; această modalitate de înregistrare înlocuiește procedura actuală bazată pe hârtie.

În UMG se vor înregistra toți operatorii economici, inclusiv cei care astăzi sunt înregistrați și utilizează sistemul ECS-RO.

Acest modul oferă unui operator economic, implicat în operațiuni vamale, posibilitatea de a-și gestiona angajații, utilizatori ai sistemelor IT de declarare (va fi eliminată interacțiunea cu administratorii de sistem din cadrul birourilor vamale).

Are următoarele avantaje:

- operatorii economici vor putea gestiona permisiunile fiecarui utilizator creat (în limita permisiunilor fiecărui operator economic);

- permite crearea unui singur utilizator pentru mai multe aplicații/birouri vamale.

Pentru aplicația AES-RO sunt următoarele calități, pentru care se poate solicita accesul:

- Operator economic (efectuează operațiuni în nume propriu sau desemnează un reprezentant);

- Reprezentant (efectuează operațiuni în numele altor operatori economici);

- Operator economic la ieșire (depune notificări/manifest la biroul vamal de ieșire pentru declarații vamale de export, declarații sumare de ieșire, notificarea de reexport).

2. Certificate digitale

Noul sistem AES-RO se utilizează pe bază de certificate digitale calificate.

Potrivit OUG 38/2020, Autoritatea Vamală Română are obligația de a implementa în noile sisteme IT de declarare, funcționalitatea de a primi declarații semnate de către declaranți/reprezentanți/titulari de tranzit cu semnatură electronică calificată.

În acest scop, pentru a respecta principiile digitalizării şi pentru a urma standardele de securitate, vă aducem la cunoștință faptul că declarațiile se vor transmite în noile sisteme de declarare semnate cu semnatură electronică.

Pentru ca formalitățile vamale prin birourile vamale stabilite în România să se desfășoare prin mijloace electronice în deplină siguranță și în condiții de legalitate, este necesar ca operatorii economici - declaranți/ reprezentanți/titulari de tranzit - să procedeze la achiziționarea de certificate digitale calificate.

Lista completă a prestatorilor de servicii de încredere cu statut de calificat din statele membre UE, conform prevederilor Regulamentului (UE) 910/2014 se regăsește la adresa:

https://eidas.ec.europa.eu/efda/tl-browse

3. Schimb securizat de informații

Noul sistem AES-RO permite schimbul securizat de informații în format electronic între aplicațiile operatorilor economici autorizați să folosească soluția de conectare EDI (Exchange Data Interface) pentru derularea operațiunilor de export, conform specificațiilor DG TAXUD.

De asemenea permite încărcarea datelor aferente declaraţiilor de export dintr-un fişier XML.

Astfel, dacă intenționați să depuneți declarații/notificări în noul sistem AES-RO puteți avea în vedere identificarea unui furnizor de servicii IT și dezvoltarea unei aplicații proprii care să vă permită interacțiunea cu sistemul AES-RO pentru transmiterea la biroul vamal a declarațiilor vamale de export, a declarațiilor sumare de ieșire și a notificărilor.

Documentație - specificații tehnice și funcționale system-to-system destinate operatorilor economici pentru aplicația AES-RO

Specificatii tehnice System To System pentru aplicatia AES – RO si EN

Specificatii tehnice System To System pentru aplicatia AES - RO - V1 - 27.12.2023

Cazuri de test pentru schimbul de informatii intre aplicatia AES - RO si domeniul extern - 27.12.2023

 

Anexa2 Detalii Mesaje Reguli ND AESRO

Anexa1 SCHEME XSD ND AESRO - V1

Anexa1 SCHEME XSD ND AESRO - V2 - 26.07.2023

Anexa1 SCHEME XSD ND AESRO - V3 - 24.08.2023

Anexa1 SCHEME XSD ND AESRO - V4 - 13.09.2023

Anexa1 SCHEME XSD ND AESRO - V5 - 27.12.2023

Anexa1 SCHEME XSD ND AESRO - V6 - 23.01.2024

Anexa1 SCHEME XSD ND AESRO - V7 - 18.04.2024
 

Sistemul AES-RO - Noutati:

un nou set de date - aliniat la Anexa B revizuită, așa cum este prezentat în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei;

o nouă structură a declarației vamale în comparație cu Documentul Administrativ Unic;

o nouă denumire a casetelor în declaratie - Elementele de date; acestea vor înlocui „casetele” din Documentul Administrativ Unic;

modificări ale datelor din declarația vamală de export – se schimbă etichetarea acestor date.

AES-RO introduce funcționalități noi sau funcționalități îmbunătățite:

Toate comunicările între operator și vamă se vor face prin intermediul sistemului;

În noul sistem se pot încărca și documente justificative în susținerea declarațiilor;

Declarația vamală nu se mai tipărește de către declarant/reprezentant;

Liberul de vamă se acordă automat de sistemul AES în situaţia în care declaraţia vamală este selectată fără control;

Două tipuri de declarații de export – declarația vamală standard și declaraţia vamală anterior prezentării mărfurilor predepusă (adică o declarație vamală de export depusă cu până la 30 de zile înainte de prezentarea mărfurilor);

Notificarea de reexport;

Declarația simplificată și suplimentară;

O interfață nouă cu EMCS pentru mărfurile aflate în suspendare de accize;

O interfață nouă cu NCTS5 - pentru operațiunile de export urmate de de Tranzit;

Vămuirea centralizată la export, care permite operatorilor economici cu statut de AEO să depună declarația de export la biroul vamal responsabil de locul în care sunt stabiliți (biroul vamal de supraveghere - SCO), în timp ce mărfurile sunt prezentate la vamă la un alt birou vamal (biroul vamal de prezentare - PCO).

Declarația de export este structurată în trei părți (nivele):

Segment general (D)

Elementele de date de la nivelul general conţin informaţii care se aplică întregii declaraţii.

Nivel Expediere (GS)

Nivelul Expediere mărfuri conţine toate informaţiile privind mărfurile care fac obiectul unei declaraţii vamale standard sau simplificate. Informaţiile de la acest nivel sunt aplicabile pentru fiecare articol de mărfuri din declarație.

Nivel Articol (SI)

Nivelul Articol mărfuri conţine toate informaţiile referitoare la un singur articol dintr-o expediere de mărfuri.

Tipuri de declarații în AES-RO

 

Elementele de date specifice declarației sumare de ieșire sunt incluse în declarația vamală de export. Aceste elemente de date se completează la depunerea unei declarații vamale de export (cu excepția cazului când există derogare de la EXS!).

În situaţia în care mărfurile urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii și nu a fost depusă o declaraţie vamală, este necesară o Declarație sumară de ieșire.


 

Declarare verbală/ prin altă acțiune

Nu este necesară o declarație vamală de export în sistemul AES-RO pentru a exporta:

mărfuri fără caracter commercial (călători!);

mărfuri cu caracter comercial, în măsura în care acestea fie nu au o valoare mai mare de 1 000 EUR, fie nu au o greutate netă mai mare de 1 000 de kilograme.


 

Formalități vamale de export

Declarația vamală de export se depune de către declarant/ reprezentant la biroul vamal pentru toate mărfurile de pe mijlocul de transport (vehicul/remorcă).

Declarația vamală de export (conținând datele de Securitate și Siguranță) se depune înainte de plecarea mărfurilor către ieșire.

Documentele justificative solicitate pentru aplicarea dispoziţiilor regimului vamal pentru care mărfurile sunt declarate trebuie să se afle în posesia declarantului și la dispoziţia autorităţilor vamale în momentul depunerii declaraţiei vamale.

În cazul în care este necesar un control vamal, acesta poate fi efectuat fie la sediul operatorului economic fie la biroul vamal. Decizia de control este transmisă prin intermediul aplicației AES.

În cazul în care sunt solicitate documente pentru control acestea se solicită prin intermediul aplicației AES și se acordă și un termen în care trebuie să fie trimise de către declarant/reprezentant.


 

Formalități la ieșire pe cale rutieră/feroviară

Mărfurile cu liber de vamă la export sunt prezentate la biroul vamal de ieșire de către transportator;

Biroul vamal de ieșire înregistrează în sistem prezentarea mărfurilor prin „Notificarea de sosire” (IE507).

După efectuarea controlului vamal, biroul vamal de ieșire permite ieșirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene.

Transportatorul la ieșire trebuie să se asigure că mărfurile încărcate au primit liber de vamă la ieșire și pot fi scoase de sub supraveghere vamală.

  • Biroul vamal de ieșire notifică ieșirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene.

Formalități la ieșire pe cale maritimă/ aeriană

Mărfurile cu liber de vamă la export sunt prezentate la biroul vamal de ieșire de către un operator de la ieșire; acesta trebuie să transmită biroului vamal de ieșire o „Notificare de sosire” (IE507). În cazul în care există discrepanțe între ceea ce este declarat în declarația de export și ceea ce este prezentat la ieșire, operatorul de la ieșire trebuie să informeze biroul vamal prin mesajul „Notificare de sosire” (IE507).

În notificarea de sosire, operatorul economic de la ieșire informează biroul vamal de ieșire dacă mărfurile urmează să fie depozitate înainte de ieșire sau nu;

După efectuarea controlului vamal, biroul vamal de ieșire permite ieșirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene;

Transportatorul la ieșire transmite mesajul „Notificare de ieșire” (IE590) prin care notifică ieșirea mărfurilor către biroul vamal de ieșire;

Transportatorul la ieșire trebuie să se asigure că mărfurile încărcate au primit liber de vamă la ieșire și pot fi scoase de sub supraveghere vamală.


 

Părți implicate în lanțul de aprovizionare

Toate părțile implicate - exportatorul, reprezentantul în vamă, companiile de logistică, expeditorii de marfă și transportatorii trebuie să își cunoască rolul în lanțul de aprovizionare și să își cunoască responsabilitățile.

Recomandăm ca declarantul/reprezentantul și operatorul economic de la ieșire să își stabilească proceduri proprii de comunicare care să permită transmiterea de informații într-un mod cât mai clar si eficient pentru a preveni întârzieri în derularea formalităților vamale la ieșire și de a evita confuzii și întârzieri în port/ aeroport.

Comunicarea MRN-ul declarației vamale de export între părțile implicate în lanțul de aprovizionare mărfuri este esențială.

Rolul exportatorului

Furnizați informaţiile necesare pentru aplicarea dispoziţiilor ce reglementează regimul vamal pentru care se declară mărfurile;

Nu puteți muta mărfurile din locația declarată în declarație până la finalizarea controlului vamal;

Furnizați MRN-ul către transportator, doar atunci când declarația vamală de export este în starea „Eliberată pentru export”

Furnizați MRN-ul operatorului economic de la ieșire. Declarația vamală trebuie să fie în starea „Mărfuri eliberate pentru export”;

Asigurați-vă că mărfurile sunt prezentate la biroul vamal de ieșire de către o persoană contractată de dvs. să scoată mărfurile de pe teritoriul vamal al UE.

!!!Dacă MRN-ul nu este valid sau dacă declarația nu este în starea „Eliberată pentru export” mărfurile nu pot părăsi teritoriul vamal al UE.

Rolul reprezentantului în vamă

Asigurați-vă că primiți informații necesare pentru aplicarea dispoziţiilor ce reglementează regimul vamal pentru care se declară mărfurile de la exportator, inclusiv traseul mărfurilor;

Depuneți declarația vamală de export în timp util și înainte de ridicarea mărfurilor de către transportator;

Transmiteți informații corecte biroului vamal, inclusiv cele privind documentele justificative;

Furnizați MRN-ul către transportator, atunci când declarația de export este în starea „Eliberată pentru export”.

În cazul în care constatați discrepanțe, furnizați detalii relevante transportatorului și/ sau operatorului la ieșire;

!!!Dacă MRN-ul nu este valid sau dacă declarația nu este în starea „Eliberată pentru export” mărfurile nu pot părăsi teritoriul vamal al UE.

Rolul transportatorului rutier/feroviar

Asigurați-vă că scoateți mărfuri din UE, aflate sub supraveghere vamală, cu liber de vamă la ieșire.

Rolul transportatorului maritim/aerian la ieșire

Asigurați-vă că scoateți mărfuri din UE, aflate sub supraveghere vamală, cu liber de vamă la ieșire;

După plecarea mijlocului de transport maritim/aerian, furnizați biroului vamal de ieșire mesajul „Notificare de ieșire” (IE590)