e-Customs
DECIZII VAMALE

SISTEMUL DE DECIZII VAMALE

 

    Reglementări vamale aplicabile la nivelul UE de la data de 1 Mai 2016

   - Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 Octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii
   - Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 Iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului Vamal al Uniunii

   - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 Noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii

   - Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei din 11 Aprilie 2016 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea şi instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul Vamal al Uniunii

 

   Începând cu data de 02 Octombrie 2017, la nivelul Uniunii Europene a intrat în vigoare noul Sistem de Decizii Vamale

 

   Codul vamal al Uniunii prevede că toate schimburile de informaţii privind cererile şi deciziile, între operatorii economici şi autorităţile vamale, consultarea între administraţiile vamale ale statelor membre, precum şi stocarea acestor informaţii să se efectueze printr-un sistem electronic de gestiune a deciziilor vamale.

   Acest sistem are ca obiective armonizarea procedurilor legate de cererile de decizii vamale, de luarea deciziilor, standardizarea şi gestionarea electronică a datelor din cereri şi din decizii/autorizaţii în întreaga Uniune. Sistemul electronic de gestiune a deciziilor vamale facilitează consultările în perioada de luare a deciziilor şi gestionarea procesului de autorizare, precum şi schimbul şi stocarea de informaţii necesare pentru 22 de cereri şi autorizaţii menționate în Anexa A la Regulamentul Delegat (UE) nr. 2015/2446 al Comisiei.

   Sistemul de Decizii Vamale cuprinde următoarele componente:

   - un portal destinat operatorilor economici din UE (EU Trader Portal)

   - un sistem de gestionare a deciziilor vamale (CDMS – Customs Decisions Mangement System)

   - un sistem de referinţe pentru clienţi

           

            Începând cu data de 02 Octombrie 2017, transmiterea şi prelucrarea cererilor noi, precum și emiterea şi gestionarea ulterioară a autorizaţiilor vamale respectiv modificarea, revocarea, anularea și suspendarea acestora se efectuează prin utilizarea Sistemului de Decizii Vamale, dezvoltat la nivelul Uniunii Europene. Acesta înlocuieşte:

   - aplicația națională de gestiune electronică a regimurilor speciale pentru autorizațiile emise de direcţiile regionale vamale şi de către Direcţia Generală a Vămilor;

   - gestiunea cererilor şi a autorizațiilor în format hârtie (pentru celelalte tipuri de decizii).

           

   ATRAGEM ATENŢIA!!!

   - aplicaţia națională de gestiune electronică a regimurilor speciale se utilizează în continuare pentru:

   - autorizaţiile pe declarație emise de birourile vamale (art 163 din Regulamentul  delegat al Comisiei (UE) 2015/2446)

   - modificarea şi/ sau completarea autorizaţiilor emise de direcţiile regionale vamale  şi de către Direcţia Generală a Vămilor, anterior datei de 02 Oct. 2017

   - aplicaţia naţională ”Autorizări pentru procedurile simplificate de vămuire” se utilizează în continuare pentru prelucrarea cererilor depuse anterior datei de 02 Oct. 2017 precum şi a cererilor referitoare la autorizaţiile emise de birourile vamale anterior datei de 02 Oct. 2017

 

   Tipuri de cereri şi decizii vamale gestionate prin Sistemul de Decizii şi codificările aferente acestora

 

   1. cerere/autorizaţie pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor - CVA
   2. cerere/autorizaţie pentru utilizarea garanţiei globale, inclusiv a unei posibile garanţii reduse sau a unei exonerări de garanţie - CGU
   3. cerere/autorizaţie de amânare a plăţii taxelor la import - DPO
   4. cerere/autorizaţie pentru exploatarea spaţiilor de depozitare temporară - TST
   5. cerere/autorizaţie de instituire a serviciilor de transport maritim regulat - RSS
   6. cerere/autorizaţie pentru statutul de emitent autorizat în vederea atestării statutului de mărfuri unionale - ACP
   7. cerere/autorizaţie pentru acordarea statutului de cântăritor autorizat de banane - AWB
   8. cerere/autorizaţie pentru utilizarea regulată a declarației simplificate - SDE
   9. cerere/autorizaţie pentru vămuire centralizată (care implica mai multe SM)- CCL
   10. cerere/autorizaţie pentru întocmirea declarației vamale prin înscrierea datelor în evidenţele declarantului, inclusiv pentru regimul de export - EIR
   11. cerere/autorizaţie pentru autoevaluare - SAS
   12. cerere/autorizaţie pentru utilizarea regimului de perfecţionare activă - IPO
   13. cerere/autorizaţie pentru utilizarea regimului de perfecţionare pasivă - OPO
   14. cerere/autorizaţie pentru utilizarea regimului de destinaţie finală - EUS
   15. cerere/autorizaţie pentru utilizarea regimului de admitere temporară - TEA
   16.cerere/autorizaţie pentru utilizarea regimului de antrepozit vamal tip I, II, privat - CW1, CW2, CWP
   17. cerere/autorizaţie pentru statutul de destinatar agreat pentru operaţiuni TIR - ACT
   18. cerere/autorizaţie pentru statutul de expeditor agreat pentru regimul de tranzit unional - ACR
   19. cerere/autorizaţie pentru statutul de destinatar agreat pentru regimul de tranzit unional - ACE
   20. cerere/autorizaţie pentru utilizarea sigiliilor speciale - SSE
   21. cerere/autorizaţie de utilizare a unei declaraţii de tranzit cu cerinţe reduse privind datele - TRD
   22. cerere/autorizaţie pentru utilizarea unui document electronic de transport ca declaraţie vamală – ETD

 

 

    Autorităţi competente să primească cereri în România  (click aici pentru descărcarea tabelului)

 

   Având în vedere complexitatea acestui Sistem este esenţială familiarizarea cu informaţiile furnizate de Comisie înainte de accesarea portalului dedicat mediului de afaceri (EU Trader Portal). Astfel, informaţii şi training cu privire la Sistemul de Decizii pot fi găsite pe site-ul Comisiei Europene (copiază link-ul în bara de adrese a browser-ului):

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_en

 

 

   Gestionarea accesului prin UUM&DS (Gestionarea Uniformă a Utilizatorilor şi   Semnături Digitale)

Accesul operatorilor economici la EU Trader Portal este gestionat prin sistemul   UUM&DS. Informaţii referitoare la toate tipurile de actori, pe fiecare stat membru, ce accesează EU Trader Portal sunt detaliate in manualul Operatorilor Economici publicat pe site-ul Comisiei(copiază link-ul în bara de adrese a browser-ului):

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2._eo_manual_uumds_0.2_en_.pdf

 

 

   Accesul la Portalul Operatorilor Economici (EU Trader Portal)

https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/

 

   Manualul de utilizare pentru UUM&DS şi EU Trader Portal poate fi găsit la:

https://customs.ec.europa.eu/tp-static/tp-online-manual/

 

 

   Asigurarea activităţii de asistenţă tehnică pentru Sistemul de Decizii Vamale

 

•    Pentru suport referitor la UUM&DS, respectiv conectarea la Sistemul de Decizii Vamale, în cadrul Direcţiei Tehnologia Informaţiei Comunicaţii şi Statistică Vamală – Biroul Administrare Comunicaţii şi Securitate Sisteme Informaţii:       

            -  Adresă de e-mail: uumds@customs.ro

            - Program de asistenţă: Luni-Joi (Mo-Thu) 08.30-17.00 
                                                 Vineri (Fri) 08.30-14.30

 

•    Pentru suport referitor la Sistemul de Decizii Vamale, în cadrul Direcţiei Generale a Vămilor

            - Telefon: +4021.315.58.58, int. 132, 203, 103 , 233, 220, 315

            - Adresă de e-mail: ro_nsdcd@customs.ro

            - Program de asistenţă: Luni-Joi (Mo-Thu) 08.30-17.00 

                                                 Vineri (Fri) 08.30-14.30 „

Pe pagina https://customs.ec.europa.eu/tp-static/tp-online-manual/ găsiți Instrucțiunile elaborate de DG TAXUD pentru Portalul Comerciantului (EU TP). Aceste Instrucțiuni vin în sprijinul operatorilor economici  pentru o mai bună înțelegere a fiecărui tip de cerere gestionată prin acest sistem

 

Pe pagina https://ec.europa.eu/taxation_customs găsiți șabloane pentru încărcarea de date privind mărfurile pentru cererile și autorizațiile gestionate prin CDMS. Tot aici găsiți și instrucțiunile specifice pentru fiecare pentru tip de cerere/autorizație. Alternativ, șabloanele pot fi descărcate direct făcând clic aici