Info Publice
23 Protejarea frontierei Combaterea traficului ilicit cu bunuri culturale mobile

           Autoritatea vamală, alături de celelalte autorităţi publice, de proprietarii, titularii altor drepturi reale, precum şi de titularii dreptului de administrare asupra bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural naţional, are obligaţia de a proteja patrimoniul cultural împotriva oricăror acte comisive sau omisive care pot duce la degradarea, distrugerea, pierderea, sustragerea sau exportul ilegal al acestora.

           În conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, bunurile culturale mobile, clasate sau neclasate în Patrimoniul cultural naţional, sunt bunuri restricţionate şi pot fi scoase din tară doar însoţite de un certificat de export, definitiv sau temporar, emis de Direcţiile Judeţene de Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional sau Direcţia de Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti.

           Categoriile de bunuri culturale mobile exceptate de lege de la obligativitatea deţinerii unui certificat de export sunt:

operele de artă plastică şi fotografică, operele de artă decorativă sau de cult, precum şi orice alte opere create de autori în viaţă (artişti plastici, artişti liber-profesionişti, artişti amatori, meşteri, artizani, elevi, studenţi sau copii şi alţii) în urma unor activităţi desfăşurate independent ori în cadrul unor ateliere, cercuri sau cenacluri de creaţie, în cadrul procesului instructiv-educativ ori al unităţilor de producţie de pe lângă persoanele juridice de drept public sau privat;
operele cu caracter etnografic ale meşteşugarilor populari în viaţă.

          Protejarea Patrimoniului cultural national, ca dovadã a identitãtii nationale a fiecãrui popor, este o datorie a fiecãruia dintre noi