Info U.E.
Prezentare

 Autoritatea Vamală Româna - scurtă prezentare

 

        Autoritatea Vamală Română a fost înființată ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul vamal, instituție publică cu personalitate juridică, prin adoptarea Legii nr. 268/2021, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1077 din 10 noiembrie 2021.

           Modul de organizare și funcționare a Autorităţii Vamale Române, principiile care stau la baza activității pe care o desfășoară, funcțiile pe care le îndeplinește, atribuțiile generale și specifice pe care le exercită, asigurarea conducerii, personalul autorității, asigurarea logistică, materială și financiară au fost reglementate prin Hotărârea de Guvern nr. 237/2022 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 167 din 18 februarie 2022.

         Autoritatea Vamală Română funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor și este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului.

        La nivel teritorial, activitatea Autorității Vamale Române se exercită prin intermediul a 7 direcții regionale vamale, în cadrul cărora funcționează 90 de birouri vamale de interior și de frontieră. Subliniem faptul că Autoritatea Vamală Română joacă un rol important în protejarea a 2.070 de km de frontieră externă a României și Uniunii Europene (a doua frontieră externă ca lungime în U.E.), din care 1.877 km de frontieră terestră.

       Până nu de mult, rolul vămii consta, în primul rând, în colectarea taxelor vamale și a impozitelor indirecte la import. Extinderea și globalizarea comerțului și a lanțurilor de aprovizionare, dezvoltarea comerțului electronic, amenințarea cu atacuri teroriste și internaționalizarea crimei organizate, au modificat mediul în care funcționează vama.

       În prezent, autoritatea vamală are o gamă foarte largă de responsabilități în materie de supraveghere și control în ceea ce privește mărfurile importate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene. Aceasta nu doar colectează taxe vamale, TVA și accize, după caz, pentru mărfurile importate, ci verifică, de asemenea, mărfurile respective în multe scopuri de natură nefiscală, astfel încât să se asigure că îndeplinesc cerințele U.E. privind conformitatea produselor, standardelor și normelor alimentare, de sănatate și de mediu, precum și multe altele.

          Autoritatea vamală verifică, de asemenea, conformitatea mărfurilor importate cu normele privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală, controlează importurile de precursori de droguri pentru a preveni deturnarea lor ilegală către producția de droguri, controlează comerțul cu bunuri culturale, comerțul cu specii sălbatice de faună și floră și transporturile de deșeuri, pentru a impiedica exportul și importul ilegal și aplică norme de combatere a fluxurilor de numerar ilicit, care intră sau ies din Uniunea Europeană, ca parte a legislației U.E. privind combaterea spălării banilor.

       În scopul combaterii fraudei, a terorismului și a criminalității organizate, vama cooperează cu autoritățile de aplicare a legii, cu administrațiile și agențiile responsabile de securitatea la frontiere și securitatea internă.

        În conformitate cu aceste responsabilități sporite, normele juridice pe care autoritatea vamală le aplică cuprind mai mult decât cele referitoare la vamă ca atare. În prezent, Autoritatea vamală aplică și reguli privind politica comercială, cum ar fi comerțul preferențial, controalele de sănătate și de mediu, politicile comune agricole și de pescuit, protecția intereselor economice ale U.E. prin instrumente netarifare, siguranța și conformitatea produselor, politica comună de securitate și măsurile politicii de relații externe.

Astazi, vama se confruntă cu un mediu în schimbare foarte rapidă: modele de producție și consum în plină evoluție, schimburi comerciale internaționale sporite, amenințări globale precum terorismul, crima organizată, schimbarea climatică și noi pericole, cum ar fi comerțul cu produse periculoase.

           Potrivit prevederilor art. 3 al Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, ”autoritățile vamale sunt responsabile în primul rând de supravegherea comerțului internațional al Uniunii, contribuind la un comerț echitabil și deschis, la punerea în aplicare a dimensiunii exterioare a pieței interne, a politicii comerciale comune și a celorlalte politici comune ale Uniunii cu un impact asupra comerțului, precum și la securitatea de ansamblu a lanțului de aprovizionare.”

         Ca o concluzie, autoritatea vamală, instituie măsuri care vizează, în special, următoarele:

  •  - să protejeze societatea și interesele financiare ale Comunității;

  •  - să susțină competitivitatea întreprinderilor europene;

  •  - să faciliteze comerțul legal;

  •  - să controleze și să gestioneze lanțurile de aprovizionare utilizate pentru circulația internațională a mărfurilor;

  •  - să mențină, să dezvolte și să amplifice cooperarea de calitate între autoritățile vamale ale statelor membre, între acestea și alte agenții guvernamentale, precum și între autoritățile vamale și comunitatea de afaceri.

        În final, vă facem cunoscut că, în fiecare an, la data de 26 ianuarie sărbătorim Ziua Internațională a Vămilor, alături de celelalte administraţii vamale membre ale Organizaţiei Mondiale a Vămilor (în total 183), responsabile pentru gestionarea a peste 98% din comerțul mondial.

       Organizația Mondială a Vămilor a fost înființată în anul 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare Vamală, fiind un organism interguvernamental independent cu misiunea de a spori eficacitatea și eficiența administrațiilor vamale. România a aderat la Organizația Mondială a Vămilor în anul 1969, devenind, datorită poziției sale strategice, un membru important al acesteia.